Utbyggnad av distributionsnät för dricksvatten och spillvatten i Tisarbaden

Informationen på denna hemsida är i huvudsak riktad till fastighetsägare i Tisarbaden i Askersunds kommun.

Askersunds kommun har tillsammans med Hallsbergs kommun kommit överens om att anlägga överföringsledningar för kommunalt dricksvatten och spillvatten från Åsbro via Tisarbaden i Askersunds kommun vidare till Toskabäcken, Tunbohässle och Tisarstrand i Hallsbergs kommun.

Överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten från Åsbro till Tisarbaden vidare till Hallsbergs kommun.

Återstående arbeten v. 22-23

1-Anläggning av en pumpstation för spillvatten.(Ett litet rött hus vid bryggorna.)

2- Driftsättning av ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten.

Vid frågor om överföringsledningarna kontakta:
Byggledare: (Askersunds kommun) Lars Spirberg, 0583- 810 48
Platschef: (Tranab) John Fredriksson, 072-242 38 29

Distributionsnät inom Tisarbaden för vatten och spillvatten
Till samtliga fastigheter i Tisarbaden (Askersunds kommun) finns nu förbindelsepunkter (anslutningspunkter) och avstängningsventiler (servisventiler) för dricksvatten och spillvatten i fastighetsgränsen.
Distributionsnätet för spillvatten kommer att byggas som ett lågtrycksavloppssystem (LTA-system) vilket innebär att alla fastighetsägare kommer att behöva anlägga en villapumpstation för spillvatten på sin fastighet.

Återstående arbeten v. 22-23
1. Återställningsarbeten av de områden som berörts.

Vid frågor om distributionsnät Tisarbaden kontakta:
Byggledare (Askersunds kommun) Elias Westman, 070-897 50 69
Arbetsledare (LIP AB) Tobias Persson, 070-362 28 76

Driftsättning av den kommunala ledningarna för dricksvatten och spillvatten
Driftsättning av ledningsnätet sker så snart entreprenadarbetena är avslutade. Så snart driftsättningen är klar och provtagning av dricksvatten har godkänts kan fastighetsägarna börja använda dricksvattnet. Ambitionen är att driftsättningen skall vara klar 2020-05-31. Eventuella förseningar meddelas på den här hemsidan.

Sjöledning vid landfäste Tisarbaden
Vid bryggorna ligger en rad med bojar. Båttrafik mellan bojarna är inte tillåten under sommaren 2020. Det finns riks att ledningarna kan skadas. Under hösten 2020 kommer bojarna att tas bort och båttrafik blir tillåten igen.


Asfaltering av Tisarbadsvägen
När alla arbeten är slutförda kommer Tisarbadsvägen att asfalteras från Åsbro till kommungränsen (Toskabäcken). Asfalteringsarbeten kommer att samordnas med vägföreningen och sker först när arbeten i Hallbergs kommun inte längre behöver använda Tisarbadsvägen inom Askersunds kommun. Planen är att asfaltering sker under senhösten 2020 men kan komma att skjutas fram till våren 2021. Syftet med att göra asfalteringen i ett senare skede är att den nya asfalten inte skall köras sönder av entreprenadmaskiner och tunga transporter.

Villapumpstationer
Villapumpstationer till respektive fastighet kan antingen hämtas av fastighetsägaren eller av fastighetsägaren anlitad entreprenör. Innan en villapumpstation hämtas skall nedanstående person kontaktas. Förrådet av villapumpstationer är placerat på Impregneringen i Åsbro. Fastighetsägaren anlägger själv och på egen bekostnad villapumpstationen på sin fastighet.
Villapumpstationer utlämnas på fredagar mellan kl. 08.00 - 12.00. Före utlämning skall nedanstående person kontaktas.

För frågor om villapumpstationer och utlämning kontakta:
Askersunds kommun John Andersson, 073-020 47 22

Anslutning av fastighetsägarens ledningar till de kommunala ledningarna (i tomtgräns) för dricksvatten och spillvatten och driftsättning av villapumpstationen
Innan inkoppling av fastighetsägarens ledningar sker mot de kommunala ledningarna skall det anmälas till kommunen (se nedan). Personal från kommunen ska kontrollera inkopplingen och öppna servisventilerna. Fastighetsägare får inte öppna servisventilerna till de kommunala ledningarna.

För anmälan om inkoppling och driftsättning av villapumpstationen kontakta:
Askersunds kommun Rickard Eriksson, 070-638 03 09
rickard.eriksson@askersund.se

Installation av vattenmätare
Normalt skall varje fastighet ha en vattenmätare. Kravet på vattenmätare kan efter särskild överenskommelse med kommunen undantas. Istället för att betala brukaravgift för den uppmätta volymen sätts istället en schablonförbrukning (för fritidsboende 70 kbm) som brukaravgiften beräknas utifrån.
Permanetboenden skall alltid ha en vattenmätare.
Vattenmätaren monteras av kommunens personal.
Vattenmätaren monteras horisontellt i en fast förankrad mätarkonsol och ska förses med avstängningsventiler på båda sidor. Fastighetsägaren ansvara och bekostar montage av mätarkonsol.

För installation av vattenmätare kontakta:
Askersunds kommun, Anne-Charlotte Wallin, 0583-820 44
anne-charlotte.wallin@askersund.se

För undantag från kravet på vattenmätare kontakta:
Askersunds kommun, Mårten Eriksson, 0583-810 44
marten.eriksson@askersund.se

Denna sida uppdateras cirka varannan vecka. Senast uppdaterad 2020-05-27

Sidansvarig: Mårten Eriksson |

Uppdaterad: 2020-05-27