Folkhälsa

Folkhälsoarbete innebär planering, genomförande och utvärdering av insatser som främjar befolkningens hälsa.

Avtal om folkhälsa

Södra länsdelens kommuner (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) har tillsammans med Örebro läns landsting slutit ett avtal kring området folkhälsa. Avsikten är att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen.

Gemensam politisk plan

Politiker från södra länsdelens kommuner bildar tillsammans med landstinget ett dialogforum som ska leda och följa upp länsdelens folkhälsoarbete. Gemensamt har man utarbetat en verksamhetsplan med tre prioriterade områden:

  • Barn och ungdomar
  • Äldres hälsa
  • Samverkan med den ideella sektorn

Folkhälsoteam

För att genomföra verksamhetsplanen har ett gemensamt folkhälsoteam bildats för de fem kommunerna. Teamet erbjuder kunskaps- och metodstöd både på lednings- och verksamhetsnivå i kommunerna.

Teamet fått förstärkning av en ANDT-pedagog som arbetar med fokus på bl.a. alkohol- och tobaksfria arenor för barn och unga inom skola, fritid och föreningsliv.  Detta är en del av arbetet med hälsofrämjande skolutveckling, och innebär att teamet bl.a. erbjuder handledning för personal, stöd i upprättande av tobakspolicy eller revidering av befintlig policy. Folkhälsopedagogen heter Åsa Fjellström och har tidigare arbetat i Arboga kommun som folkhälsosamordnare.Om ni har frågor eller funderingar kring ANDT-arbete är ni varmt välkomna att ta kontakt!

Samarbetspartners

Utöver de kommunala folkhälsopedagogerna kompletterar Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns landsting länsdelens folkhälsoteam med varsin resursperson.

Pågående folkhälsoarbete i Askersund

Sydnärkes utbildningsförbund tog under 2016 initiativet till att starta upp ett ungdomsråd i Sydnärke, och gav folkhälsoteamet i uppdrag att samordna planeringsarbetet och skriva en ansökan till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). MUCF har nu beviljat ca 115 tkr för att arrangera ett antal möten mellan beslutsfattare och unga under 2017. Arbetet startade med en kickoff den 2 mars, där elevrådsrepresentanter från högstadieskolorna i Askersund, Hallsberg och Laxå samt elever från Alléskolan mötte rektorer, förvaltningschefer samt förtroendevalda. Ordförande från Sveriges ungdomsråd, Gabriel Johansson, fanns på plats för att inspirera och vägleda i det fortsatta arbetet.

Pågående övergripande folkhälsoarbete för Sydnärke

Gällande folkhälsoavtal sträcker sig fram till den sista april 2017. Under 2016 har företaget Apel genomfört en utvärdering av dessa avtal. I denna framkom bland annat att det råder samsyn kring att avtalen och folkhälsoteamen ska vara kvar. Region Örebro län har nu delgett kommunerna en avsiktsförklaring angående nya avtal, med hänsyn till synpunkter från utvärderingen. Även förslag till nya avtal för perioden 2017-2019 processas. Målet är att kommande avtal ska bygga på den Regionala utvecklingsstrategin (RUS:en) och den regionala kommissionen för jämlik hälsa.

Under presentationen av den nya nationella ANDT-strategin som hölls förra året fanns många representanter från södra länsdelen på plats. I de diskussioner som fördes framkom att det finns ett behov av samverkan kring ANDT-frågorna i länsdelen, främst utifrån att de resurser som finns för det ANDT-preventiva arbetet är små, och att det är ett tvärsektoriellt arbete som behöver involvera flera aktörer. Behovet av samverkan framkom också inom det förberedande projektet ”Fråga dom som vet – ungas delaktighet i ANDT-prevention”. Nu har ANDT-samordnare/ANDT-ansvariga från respektive kommun, tobaks- och alkoholhandläggare, polis och elevhälsopersonal från Alléskolan enats i SAMSYD – en samverkansgrupp för ANDT-prevention i Sydnärke. Arbetet samordnas av folkhälsoteamet, och kommer under 2017 att fokuseras på insatser för att minska tobaksbruket bland barn och unga. Gruppens övergripande syfte är att omsätta den nationella och regionala ANDT-strategin i konkreta åtgärder som når kommunernas invånare.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-03-29