Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Deras ansvar är att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och väljs i samband med ny mandatperiod. Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska kommunens verksamhet.

Revisorerna upprättar årligen en revisionsplan där de granskningar som skall genomföras under året fastställs. Resultaten av revisorernas granskningar lämnas kontinuerligt till dem som granskas och sammanfattas i revisionsberättelsen. De genomförda granskningarna dokumenteras även i en skriftlig rapport som överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

Med rapporten som grund bedömer revisorerna frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och enskilda förtroendevalda och lägger fram förslag till beslut till kommunfullmäktige.  

Under fliken "Dokument" till höger går det att ladda ned revisionsrapporter och granskningar från år 2010 och framåt.

De förtroendevalda revisorerna biträds av yrkesrevisorer från PwC.

Ordinarie revisorer

Christina Müntzing, ordförande

Bernt Helgesson

Rolf Karlsson

Kurt Hjelte

Stig Hesse

Leif Peterson

Ann Lindvall


Sidansvarig: Olof Elander |

Uppdaterad: 2018-01-04