Kompletterande samråd avseende LIS

OBS! Textförändringar i tematiskt tillägg för LIS. Textrevidering har genomförts för två områden i LIS-planen.  Länsstyrelsen har informerats och godkänt förfarandet. Se PDF till höger ”Textförändringar i tematiskt tillägg för LIS.

Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg
Det tematiska tillägget till översiktsplanen ska ut på ett kompletterande samråd enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen (PBL), som en del i den demokratiska planprocessen. Under samrådet ges möjligheter för myndigheter, intresseorganisationer allmänhet, m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådstiden är 10 december 2014 – 30 januari 2015.
Förslaget till tematiskt tillägg kommer att finnas uppsatt i respektive kommunhus, att kunna hämtas på www.lekeberg.se, www.laxa.se, www.askersund.se samt på www.sydnarkebygg.se. Vilka övriga platser kommunen som handlingar finns tillgängliga meddelas på kommunernas hemsidor.


Era skriftliga synpunkter ska vara kommunerna tillhanda senast 30 januari 2015 till följande adresser:

Askersunds kommun Kommunstyrelsen 696 82 Askersund, kommun@askersund.se

Laxå kommun Kommunstyrelsen 695 80 Laxå, kommun@laxa.se

Lekebergs kommun Kommunstryrelsen 716 81 Fjugesta, information.lekeberg@lekeberg.se


Eventuella frågor kan ställas till:
Kenneth Berglund, tel.nr 0583-82052, mail kenneth.berglund@sydnarkebygg.se.
Rolf Wedding, tel.nr 0584-473407, mail rolf.wedding@sydnarkemiljo.se
Thomas Kullberg, tel.nr 0585-48902, mail thomas.kullberg@lekeberg.se


Kommunstyrelsen


Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-01-07