Skolinspektionen har fattat sitt beslut för Askersunds kommun

Skolinspektionen har idag presenterat beslutet för Askersunds kommun som skolhuvudman, efter den regelbundna granskning man genomförde förra året. I beslutet påpekar skolinspektionen att Askersunds kommun behöver arbeta med åtgärder för att alla elever skall få godkända betyg i alla skolämnen. En del av det arbetet handlar om att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Rutinerna för hur skolor, förskolor och fritidshem skall anmäla till kommunen när elever upplever att de har utsatts för någon form av kränkande behandling behöver också bli tydligare, enligt skolinspektionen. Ett annat område som skolinspektionen har uppmärksammat där Askersunds kommun behöver bli bättre, är hur man ser till att alla elever fullgör sin skolplikt och är närvarande i skolan.

Askersunds kommun har sedan skolinspektionen slutförde sin granskning på våren 2014 arbetat intensivt med alla de frågor som nämns i skolinspektionens beslut. Mycket av det som nämns i skolinspektionens beslut är därför redan åtgärdat. Kommunen och skolorna är fast beslutna att med full kraft fortsätta arbetet med att utveckla arbetet i kommunens alla skolor, förskolor och fritidshem, eftersom alla barn i Askersund har rätt till en utbildning som lägger en trygg grund för ett gott liv och en stabil utgångspunkt för fortsatta studier och arbete.

Skolbarn på bild

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-04-10