Fortsatt avrådan från bad
vid Åmmebergs badplats

Badplatsen i Åmmeberg kommer inte hållas öppen av kommunen i sommar. I början av juni togs vattenprover som komplement till de sandprover som tidigare tagits vid badplatsen. Resultatet av dessa bidrar till att kommunen av försiktighetsskäl inte kommer att lägga i bryggorna vid badplatsen i sommar.

I början av maj 2016 genomförde Structor Miljöteknik AB provtagningar på Åmmebergs badplats som visade att det finns vasksand på badplatsen, som bland annat innehåller förhöjda halter av bly och zink. Information skickades ut till alla hushåll i Åmmeberg och ett informationsmöte hölls den 30 maj i Åmmebergs Folkets hus. Deltagarna på mötet framförde flera förslag till åtgärder för att kunna behålla statusen som kommunal badplats. Bland annat föreslogs att kommunen skulle lägga i bryggorna vid badplatsen och täcka över sanden, för att undvika direktkontakt med sandmaterial.

Askersunds kommun undersökte därför möjligheten att hålla den kommunala badplatsen öppen i sommar. Resultaten av vattenproverna visar dock på halter av bly högt över det normala. På inrådan från Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro och Sydnärkes miljöförvaltning har kommunen beslutat att badplatsen inte kommer hållas öppen i sommar och att bryggorna inte kommer att läggas i. Detta eftersom det finns en osäkerhet om de tungmetaller som hittats kan påverka människors hälsa negativt. Arbets- och miljömedicin rekommenderar att barn under tre år och gravida kvinnor varken ska vistas i sanden eller vattnet.

Vid badplatsen kommer uppdaterade informationsskyltar som avråder från bad att sättas upp. Efter sommaren kommer också Arbets- och miljömedicin att genomföra en riskbedömning för badande vid badplatsen. Arbets- och miljömedicin arbetar med att undersöka samband mellan hälsa och ohälsa i relation till olika ämnen i vår miljö och kommer att göra riskbedömningen inom sitt ordinarie uppdrag.

Vid informationsmötet i Folkets hus framfördes även önskemål om att anlägga en alternativ badplats i Åmmeberg. Kommunen har även undersökt det förslaget. Det finns dock inte möjlighet att anlägga en alternativ badplats redan till denna säsong. Arbetet med att hitta en alternativ badplats i Åmmeberg till 2017 har inletts och det kommer att ske i samråd med Åmmebergsborna.

Här intill finns ett dokument med frågor och svar om badplatsen i Åmmeberg med anledning av beslutet att inte hålla den öppen i sommar.

För frågor om beslutet, kontakta: Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande 070-696 79 22. För frågor om provtagningen, kontakta: Andreas Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 0584-473 403.

Länk till webbtexten om badplatsen från 27 maj finns HÄR.


Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-06-28