Mål och resultat

Torgparken i Askersund

Förord från Årsredovisningen för år 2018

Askersunds kommun redovisade 2018 ett positivt resultat på 10,7 miljoner kronor. Långt in på hösten fanns farhågan att resultatet skulle bli mycket sämre än så men ett antal poster som varit svåra att planera för gav en positiv effekt. Svårigheter att planera för verksamhet och ekonomi är något som har präglat den senaste mandatperioden. Den stora flyktingströmmen 2015 satte ekonomiska avtryck även 2018. Den verksamhets som skapades för att tillgodose behovet av kommunal service för flyktingar har inte kunnat avvecklas i samma takt som behoven minskat, bidrag som sökts från Migrationsverket betalas ut långt i efterhand.

Under 2018 ökade antalet invånare i Askersunds kommun med 138 personer vilket är mycket glädjande. Det beror delvis på att de som fått uppehållstillstånd valt att stanna i Askersund men i huvudsak beror det på att vår kommun är en attraktiv boendekommun. De senaste årens satsningar på detaljplaner och exploateringsprojekt har givit effekt. Glädjande nog föddes 114 barn i kommunen under året.

Valet 2018 innebar att det blev ett politiskt maktskifte i Askersunds kommun. På kommunfullmäktige i oktober valdes Calill Ohlson (M) till kommunfullmäktiges ordförande. I december valdes Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna till styrande koalition.

Ett bokslut är mer än en ekonomisk redovisning över det år som är gått. Det är också en fingervisning om vad som komma skall. De förändringar och osäkerheter som vi hanterat över året är framtidens osäkerhet med. De kommande åren ser ut att bli ekonomiskt tuffa för Sveriges kommuner, Askersunds kommun är inget undantag i det sammanhanget. Samtidigt så ser vi att vi i Askersund har rätt förutsättningar för att kunna parera de utmaningar som finns framöver utan att behöva göra några drastiska åtgärder.

Vi behöver framöver ha god kontroll över våra intäkter och ambitionen är att intäkterna ska öka genom åtgärder som gynnar befolkningsökning. Samhällsplanering och näringslivsfrågor är viktiga verktyg i detta arbete. Samtidigt ska vi på ett klokt sätt hantera att en växande befolkning kräver investeringar och i sig medför ökade driftkostnader. 2018 har visat att det är styrkan i våra verksamheter som lyfter vår kommun. Vi ska vara stolta över all den verksamhet som görs inom skola, äldreomsorg, kultur och planering och det finns all anledning att se på framtiden med tillförsikt.

Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-09-16