Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:


 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-19


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2020-10-19. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-10-21 till och med 2020-11-12.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2020-10-14


  Sammanträde för Sydnärkes överförmyndarnämnd har ägt rum den 2020-10-14. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-10-20 till och med 2020-11-10.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes byggnämnds sammanträde 2020-10-15


  Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2020-10-15. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-10-20 till och med 2020-11-11.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-06


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2020-10-06. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-10-08 till och med 2020-10-30.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-06öppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-06


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-10-06. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-10-08 till och med 2020-10-30.

 • Justerat protokoll för Sydnärke miljönämnds sammanträde 2020-10-05


  Sammanträde för Sydnärkes miljönämnd har ägt rum den 2020-10-05. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-10-06 till och med 2020-10-27.

 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-30


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2020-09-30. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-10-05 till och med 2020-10-27.Protokollöppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-28


  Sammanträde för kommunfullmäktige har ägt rum den 2020-09-28. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-09-30 till och med 2020-10-22.Protokoll kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-28öppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-09-24


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2020-09-24. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-09-29 till och med 2020-10-21.Protokoll kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-09-24öppnas i nytt fönster

Kungörelser/underrättelser

 • Kungörelse om upphävande av lokala ordningsföreskrifter


  Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 om ändring av 7 § i de lokala ordningdföreskrifterna för Askersunds kommun. Kommunens beslut har anmälts till Länsstyrelsen den 1 oktober 2020, i enlighet med reglerna i 3 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617). Länsstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 att upphäva 7 § andra stycket i de lokala ordningsföreskrifterna för Askersund kommun.Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter för Askersunds kommunPDF
 • Kommunfullmäktige Askersunds kommun 2020-10-26


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder på Sjöängen (restaurangen) måndagen den 26 oktober kl 18.00 för behandling av följande ärenden: * Val av protokolljusterare* Godkännande av dagordning* Revisorerna informerar * Information om det nya vård- och omsorgsboendet Smedsgården* Information om projektet NärlundaskolanENKLA FRÅGOR & INTERPELLATIONER Enkel fråga angående besök vid kommunens särskilda boenden 20KS155Enkel fråga angående status för förslag att bygga ny skola vid Närlunda 20KS187BESLUTSÄRENDEN Exploatering av villatomter på Gustavslund/Nordhagen 20KS132Delårsbokslut 2020 för Askersunds kommun 20KS138Begäran om tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2020  20KS23Hemställan från barn- och utbildningsnämnden om utökade resurser för schemaläggning och tjänstefördelning  20KS26Omfördelning av investeringsanslag från Åmmebergs skola till Snavlunda skola 20KS39Skattesats 2021 för Askersunds kommun 20KS137Ny borgensavgift 20KS126Direktiv till stämmoombud vid huvudmannastämma för stiftelsen Olshammarsgården 2020 20KS38Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 20KS119Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 20KS34MEDBORGARFÖRSLAG & MOTIONER Svar på motion om ökade aktiviteter på särskilt boende 19KS67Motion om förlängning av gång- och cykelväg efter Åmmebergsvägen 20KS158STÅENDE ÄRENDEN NämndrapporterMeddelandenCalill Ohlson (M), kommunfullmäktiges ordförande
 • Meddelande om antagande av detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2020-09-28 (§ 116) detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49 Askersunds kommun, Örebro län. Justering av protokoll med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2020-09-30.När en detaljplan har antagits kan beslutet överklagas av sakägare. Sakägare är den som före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.Överklagar gör du genom en skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen.Skrivelsen ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och som därefter skickar skrivelsen och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.Tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange planens rubrik och/eller beslutsparagraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet.Kommunen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. Överklagan skall vara inskickad senast 2020-10-21.Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.Observera att skrivelsen ska lämnas/skickas till:
  Kommunstyrelsen
  Askersunds kommun
  696 82 Askersund
  För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Sydnärkes byggförvaltning, tel. nr. 0583-810 00.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2020-10-21