Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

  • 2020-07-21

    Justerat protokoll för Sydnärkes byggnämnds sammanträde 2020-07-21


    Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2020-07-21. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-07-21 till och med 2020-08-12.

Kungörelser/underrättelser

  • Lagakraftbevis för detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan)


    Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2020-06-15 (§ 101) detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan). Detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan) har efter överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen har även beslutat att prövning inte skall ske i fråga om kommunfullmäktiges beslut enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan) har därmed vunnit laga kraft 2020-07-13.Om du lider skada på grund av detaljplanen kan du få ersättning enligt bestämmelserna i 14 kap. plan- och bygglagen. Ersättningsanspråk måste väckas vid mark- och miljödomstolen inom två år (15 kap. 5 § plan- och bygglagen).För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Sydnärkes byggförvaltning, tel nr 0583-810 00.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2020-08-10