• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

 • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

 • 2019-03-18

  Justerat protokoll för taxe- och avgiftsnämndens sammanträde 2019-02-27


  Sammanträde för taxe- och avgiftsnämnden har ägt rum den 2019-02-27. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-03-14 till och med 2019-04-05.
 • 2019-03-15

  Justerat protokoll för Socialnämndens sammanträde 2019-03-12


  Sammanträde för Socialnämnden har ägt rum den 2019-03-12. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-03-15 till och med 2019-04-08.
 • 2019-03-13

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-05


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2019-03-05. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-03-13 till och med 2019-04-04.
 • 2019-03-05

  Justerat protokoll för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-02-27


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2019-02-27. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-03-05 till och med 2019-03-27.
 • 2019-03-05

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2019-02-28


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2019-02-28. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-03-06 till och med 2019-03-28.
 • 2019-02-28

  Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-25


  Sammanträde för kommunfullmäktige har ägt rum den 2019-02-25. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-02-28 till och med 2019-03-22.
 • 2019-02-28

  Justerat protokoll för Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-02-26


  Sammanträde för Socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2019-02-26. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-02-28 till och med 2019-03-22.

Kungörelser/underrättelser

 • Kommunfullmäktige Askersunds kommun 2019-03-25


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder på Sjöängen (restaurangen) måndagen den 25 mars kl 19.00 för behandling av följande ärenden: * Val av protokolljusterare * Godkännande av dagordning * Revisorerna informerar BESLUTSÄRENDEN Rapportering av granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över gemensamma nämnder  18KS200Plats och taxa för torghandel i Askersunds kommun  19KS20Pensionspolicy för Askersunds kommun  19KS11Ändring i förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund  18KS205Ägardirektiv för Askersunds Rådhus AB 2019-2022 19KS28Ändring av hantering av Sociala investeringsfonden 18KS196Detaljplan för del av fastighet Hammar 7:1 (Gustavelund) 18KS106INKOMNA MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG Medborgarförslag om gång- och cykelbana Läggesta-Askersund  19KS41
  Medborgarförslag om parkeringsavgift på busstorget i Askersund  19KS52Medborgarförslag om åtgärder vid hamnen  19KS53VALÄRENDEN Val till Askersunds Rådhus ABs styrelse 2019-2022  18KS189Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot och ersättare i krisledningsnämnden 19KS8Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ersättande ombud för Stiftelsen Olshammarsgården  19KS8Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden  19KS8STÅENDE ÄRENDEN NämndrapporterMeddelandenCalill Ohlson (M), kommunfullmäktiges ordförande
 • Kungörelse om aktförvaring


  Tillstånd (kungörelsedelgivning) Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrélsen har den 28 februari 2019 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt täkt av naturgrus på fastigheterna Nydalen 3:2 och s:2 i Askersunds kommun. Beslutet finns tillgängligt på kommunhuset i Askersunds kommun till och med den 4 april 2019. Beslutet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit till Länsstyrelsen, 701 86 Örebro, eller orebro@lansstyrelsen.se senast den 4 april 2019. Ärendets diarienummer, 551-7646-2017, bör anges.
 • Granskning av detaljplan för fastighet Norra Bergen 49 m.fl. (Norra Bergen)


  Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott (2014-03-17 §61) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att ta fram en detaljplan för området Norra Bergen. Förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Planområdet är beläget i centrala Askersund. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder inom området vid Norra Bergen, med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden. Vidare syftar planen till att möjliggöra för kyrkans verksamhet att öka tillgängligheten och att utvecklas till följd av centralisering och breddning av verksamhetens fokus. Planförslaget överensstämmer med intentioner i översiktsplanen.Granskningstiden för detaljplanen är: 2019-02-22 till 2019-03-22. Under granskningstiden kan du ta del av förslaget på Sydnärkes byggförvaltning, Sundsbrogatan 24, Askersund. Hela granskningshandlingen finns även att tillgå på: www.sydnarkebygg.se Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligt till Kommunstyrelsen, Askersunds kommun, 696 82 Askersund. Namn och adress ska textas tydligt. För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Sydnärkes byggförvaltning, tel nr. 0583-810 00.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2019-03-18