Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

 • 2020-05-26

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-05-18


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2020-05-18. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-05-26 till och med 2020-06-17.
 • 2020-05-19

  Justerat protokoll för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-05-13


  Sammanträde för Barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2020-05-13. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-05-19 till och med 2020-06-10.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2020-05-15

  Justerat protokoll för Socialnämndens sammanträde 2020-05-12


  Sammanträde för Socialnämnden har ägt rum den 2020-05-12. Beslut fattat vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-05-15 till och med 2020-06-08.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2020-05-14

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-05-07


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2020-05-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-05-14 till och med 2020-06-05.Protokoll
 • 2020-05-08

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2020-05-05. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-05-08 till och med 2020-06-01.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05öppnas i nytt fönster
 • 2020-05-05

  Justerat protokoll för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-29


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-04-29. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-05-05 till och med 2020-05-27.
 • 2020-05-04

  Justerat protokoll för Sydnärkes byggnämnds sammanträde 2020-04-30


  Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2020-04-30. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-05-04 till och med 2020-05-26.

Kungörelser/underrättelser

 • Granskning av detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49


  Efter beslut i kommunstyrelsen (2020-01-20 §7) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Vitsippan 1 och Askersund 1:49. Förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt till kommunala instanser, myndigheter och övrigt berörda.Planområdet är beläget i Askersunds tätort. Fastighet Askersund 1:49 såldes till fastighetsägaren till Vitsippan 1 år 1972. När kommunen tog fram nu gällande detaljplan för området planlades fastigheten på nytt som parkmark. Planförslaget ska skapa möjlighet för aktuell markanvändning att vara planenlig och syftar därmed till att skapa förutsätting för bostäder på båda fastigheterna.Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på: www.sydnarkebygg.seOm du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes byggförvaltning:
  namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
  tel nr. 0583-810 00
  Granskningstiden pågår 20 maj - 14 juni 2020. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 14 juni. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Utebilvet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Askersunds kommun
  Kommunstyrelsen
  696 82 Askersund
  E-post
  kommunstyrelsen@askersund.se
  Eventuell frågor ställs till:
  Fanny Germer
  Planarkitekt
  0583-820 47
  fanny.germer@sydnarkebygg.se

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2020-05-26