Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 

 • 2017-04-20
  Enhetschef Funktionsstöd
  I Askersunds kommun arbetar vi för att skapa attraktiva arbetsplatser där medarbetarnas kunskap och erfarenheter tas tillvara och där det finns utrymme för utveckling av arbetet.
  Verksamheterna inom Socialförvaltningen är indelade i olika områden så som äldreomsorg; hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende för äldre, Individ- och familjeomsorg samt Enheten för funktionsstöd som innehåller LSS-insatser samt Boendestöd enligt SoL.

  Askersunds kommun, Socialförvaltningen erbjuder nu en tjänst som enhetschef inom enheten för Funktionsstöd. Du är direkt underställd områdeschefen för funktionsstöd och ingår i enhetens ledningsgrupp, och där förväntas du medverka till och ta ansvar för verksamhetsutveckling och problemlösning. Vi erbjuder ett gott kamratskap och kollegiestöd. Som vägledning i uppdraget har Askersunds kommun en chefspolicy där värdeorden Lust, Mod och Engagemang är ord som ska genomsyra all verksamhet.

  Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att styra, leda och kvalitetsutveckla verksamheterna och ha aktivt ansvar för arbetsmiljö och ekonomiskt resultat. Arbetet innebär att främja ett helhetsperspektiv, följa beslut, mål, värdegrund, policy, riktlinjer, avtal och andra övergripande dokument och beslut i verksamheten.
  På Socialförvaltningen arbetar vi med ett salutogent och rehabiliterande förhållningssätt.

  Läs mer
 • 2017-04-19
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska vilket även innehåller en roll som utvecklingledare
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett brett ansvarsområde inom förebyggande kvalitetsarbete, kvalitetsuppföljning och tillsyn. Som medicinskt ansvarig sjuksköterska är Du placerad i socialförvaltningens stab, ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är underställd socialchefen. Du är kommunens sakkunniga i hälso- och sjukvården. Du ansvarar för att författningar, föreskrifter och regelverk är kända samt genomför tillsyn samt utvecklar rutiner och processer inom verksamhetsområdet. Du ska också utreda och bedöma klagomål och allvarliga vårdskador/avvikelser och göra lex Maria anmälningar till IVO. En annan viktig del i befattningen är uppdraget som utvecklingsledare där Du ska bidra till att utveckla hälso- och sjukvården i kommunen. Du arbetar både strategiskt och operativt med utveckling av förvaltningens ledningssystem där Du har ett sammanhållande huvudansvar som processledare. Tillsammans med förvaltningsledningen är Du drivande i planerings- och uppföljningsprocessen för att skapa tydlighet och effektivitet i förvaltningen.
  Läs mer
 • 2017-04-07
  Serviceinriktad lokalvårdare, 75 %
  Askersunds kommun söker en lokalvårdare för städning av kommunens lokaler. Tjänsten tillhör städenheten inom Tekniska förvaltningen, med cirka 30 stycken medarbetare. I tätorten Askersund är städpersonalen indelade i tre grupper. Nya Sjöängen tillhör gruppen Askersund centralt med cirka 12 personer och det är där personal bl.a. behövs. Städområdet gäller dock hela Askersunds kommun. Tjänsten är schemalagd med tjänstgöring varannan helg. Övrig arbetstid förläggs i vår utökade grundbemanning.
  Läs mer
 • 2017-04-06
  Förskollärare till Närlundaområdet i Askersund
  Du som förskollärare har ansvar för det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens uppdrag i samarbete med övrig personal på förskolan. Du förväntas tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget driva och systematiskt utveckla verksamheten. Du arbetar för att utveckla en god lek- och lärandemiljö. Du känner dig trygg i din roll som förskollärare och sätter barnens lärande och trygghet i fokus.
  Läs mer
 • 2017-04-06
  Södra området söker förskollärare
  Som förskollärare inom Södra området vidareutvecklar du, tillsammans med kollegorna de bästa förutsättningarna i verksamheten för våra barns fortsatta utveckling och lärande.
  Vi söker förskollärare som:
  *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog
  *professionellt medvetet planerar, genomför, dokumenterar och analyserar så att verksamheten håller en god kvalitet
  *organiserar och strukturera samt utmana barnens förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten
  * har god samarbetsförmåga med små och stora
  *är intresserad och engagerad av att arbeta med förskolans sytematiska kvalitetsutveckling
  *är väl förtrogen med våra styrdokument.

  Läs mer
 • 2017-04-06
  Södra området söker fritidspedagoger
  Som fritidspedagog inom Södra området utvecklar du, tillsammans med kollegorna de bästa förutsättningarna i verksamheten för våra barn.
  Vi söker fritidspedagoger som:
  *har god samarbetsförmåga små och stora
  *är drivande och medforskande pedagog, som medvetet utmanar elevernas utveckling och lärande
  kan organisera och strukturera verksamheten till en väl avvägd och meningsfull fritid för våra barn
  *är intresserad och engagerad av att arbeta med fritidshemmets systematiska kvalitetsutveckling
  *är väl förtrogen med våra styrdokument.

  Läs mer
 • 2017-04-05
  Lärare mot de lägre åldrarna till Närlundaskolan i Askersund
  Nu söker vi en grundskollärare mot de lägre åldrarna till Närlundaskolan i Askersund. Som lärare på Närlundaskolan är du ansvarig för att planera och genomföra lektioner. Du ingår i ett arbetslag som gemensamt med utgångspunkt i läroplanen arbetar med målen genom olika arbetsätt. Du är en flexibel person, öppen för nya ideér och som gillar att dela med dig av dina egna ideér och erfarenheter. Du ska krititiskt kunna granska och tillämpa metoder för att bedöma kunskapsutvecklingen hos eleverna. I arbetet ingår det att ha föräldrakontakter och dokumentation är en naturlig del av vardagen.
  Läs mer
 • 2017-04-05
  Engagerade fritidspedagoger till Närlundaskolan
  Vi söker Dig som är utbildad fritidspedagog och som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 6-11 år. Du samverkar med vårdnadshavare och personal på fritidshem och skola och driver en verksamhet som hjälper barnen att bli trygga, kreativa och nyfikna.

  Du är flexibel och kan arbeta både självständigt och i arbetslag.

  Du känner dig trygg i din roll som fritidspedagog och genom lust, mod och engagemang i ditt arbete sätter du elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus.

  Du kommer i ditt arbete att delta i nätverksträffar för all personal inom fritidshemmet, dels på Närlundaskolan, dels i hela kommunen.

  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv. Som ett led i detta får du friskvårdskuponger varje år.

  När du arbetar inom Barn- och Utbildningsförvaltningen får du varje år möjlighet att önska sysselsättningsgrad inför nästkommande verksamhetsår.

  Läs mer
 • 2017-04-05
  Fritidspedagog med samordningsansvar till Närlundaskolan
  Vi söker nu dig som är fritidspedagog och som är beredd att ta ett större ansvar som samordnare för fritidshemmet. Du är den som utvecklar och driver det pedagogiska arbetet framåt. Du ingår i skolans samordnargrupp och du är länken mellan fritidshem, skola och ledning gentemot den andra personalen.
  Förutom dina sedvanliga arbetsuppgifter som fritidspedagog arbetar du mycket med planering av verksamheten t.ex elevernas aktiviteter efter skolans slut, vikarieanskaffning, lovplanering och schemaläggning.
  Du kommer i ditt arbete att delta i nätverksträffar för all personal inom fritidshemmet, dels på Närlundaskolan, dels i hela kommunen.
  Askersunds kommun arbetar med ett friskvårds och hälsoperspektiv och som ett led i detta får du varje år friskvårdskuponger.
  När du arbetar inom Barn och utbildningsförvaltningen får du varje år möjlighet att önska sysselsättningsgrad inför nästkommande verksamhetsår.

  Läs mer
 • 2017-04-03
  Södra området söker lärare åk 1-5
  Som grundskollärare inom Södra området utvecklar du tillsammans med kollegorna de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och mående.
  Vi söker grundskollärare som:
  *har god samarbetsförmåga
  *är väl förtrogen med våra styrdokument
  *är intresserad och engagerad i att utveckla skolans miljö för utveckling och lärande.
  *arbetar för elevers nyfikenhet, inflytande och ansvar i undervisningen.
  *ansvarsfullt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar sitt arbete.
  *samverkar med vårdnadshavare och andra professioner.

  Läs mer
 • 2017-02-14
  Specialpedagog
  Dina arbetsuppgifter är att handleda personal, driva utvecklingsarbete för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt, arbeta med pedagogisk kartläggning och delta i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Du ingår i skolans elevhälsoteam och är därmed en viktig del i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete för att skapa goda lärmiljöer.

  Kommunens specialpedagoger som grupp arbetar för att tillvarata varandras spetskompetenser och för att utveckla arbetssätt och metoder genom regelbundna träffar.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-10-13