Insikt, mätning av vår service till företag

Vartannat år genomför Sveriges kommuner och Landsting, SKL, en enkätundersökning där företagare som har haft myndighetsärenden hos kommuner får svara på frågor om bland annat servicenivån.

Alla företagare som har haft ärenden inom brandskydd, alkoholtillstånd, miljö, bygglov eller markupplåtselser får enkäten och svarsfrekvensen brukar vara hög. Resultatet presenteras som NKI-värden (det vedertagna begreppet "Nöjd kund-index"). Askersunds kommun placerar sig på NKI 75, vilket är ett bra resultat som har förbättras något sedan den senaste mätningen. Betygsskalan går från 0-100. SKL betraktar under NKI 62 som ett lågt betyg, 62-69 som godkänt och NKI 70 eller mer som ett högt betyg.

Arbetet för att ytterligare förbättra servicen till företag vid myndighetsutövning sker genom partnerskapet Business Region Örebro. Där lär vi av varandra och ger handläggare och politiker möjligheten att utveckla, förbättra och förenkla. Målet är enkla och begripliga rutiner med ordning och reda.

Hämta hela undersökningen och resultaten under "Dokument".

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-08-30