Grundskolan

I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det att: "Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet".

Jämställdhetsarbetet ska ske medvetet

Askersunds kommuns skolor arbetar aktivt med ett jämställdhetsperspektiv. Ett sätt att göra detta är att analysera könsuppdelad statistik. Genom en rad beslut och förändringar har kommunen bestämt sig för att alla resultat och statistik ska könsuppdelas. Analysen har också systematiserats och ett årshjul har tagits fram för det övergripande jämställdhetsarbetet.

Under "Länkar" finner du intressant material och rapporter som kan inspirera dig i ditt jämställdhetsarbete.

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2019-01-22