Synpunkter och klagomål

Du som är elev eller vårdnadshavare till barn och elever som går i förskolan, fritidshem, grundskolan och grundsärskolan i Askersunds kommun kan lämna ett klagomål på verksamheterna (4 kap 7 och 8 § skollagen 2010:800) till förvaltningen. Förvaltningen utreder sedan ärendet och återkopplar resultatet av utredningen till dig om du så önskar. Detta är det första steget innan en eventuell anmälan till Skolinspektionen.

Vilka klagomål kan anmälas?

I första hand ska du vända dig med synpunkter till berörd personal, exempel lärare, mentorer etc. och i andra hand förskolechef eller rektor. Men om du har framfört dina synpunkter till personal och/eller ledning utan att problem åtgärdats eller en konstruktiv dialog upprättats eller om de synpunkter du har kräver en grundligare utredning på enheten eller centralt på förvaltningsnivå, kan du vända dig till förvaltningen.

Hur gör jag?

Under rubriken Synpunkter och klagomål här under fliken "Länkar" finns formulär för synpunkter på verksamheterna. Där får du till exempel beskriva vad som har hänt, om det fortfarande pågår och på vilket sätt du anser att förskolan/skolan har gjort fel.

Vad händer sedan?

Ärendet utreds i första hand av respektive rektor eller förskolechef.

Om ärendet gäller rektor, förskolechef eller huvudmannens övergripande ansvar utreds ärendet av handläggare på förvaltningen.

Ärendet ska vara utrett inom en månad. Du som inte lämnat in klagomålet anonymt ska då få svar på vad utredningen lett fram till.

Allmänt om klagomålshantering

Alla kommuner är skyldiga enligt 4 kap 7 och 8 § skollagen (2010:800) att ha rutiner för klagomålshantering. Syftet med införandet av denna skyldighet var att barn, elever och vårdnadshavare alltför sällan vänder sig till huvudmannen som är ansvarig för att rätta till brister. I huvuddelen av de anmälningar som Skolinspektionen tagit emot har huvudmannen inte fått tillfälle att själv agera på informationen och inspektionens insats blir då i normalfallet att överlämna anmälan till huvudmannen.

Att huvudmannen ofta inte ens haft kännedom om ärendet beror sannolikt på att barn, elever och vårdnadshavare inte känner till möjligheterna att få frågan utredd av huvudmannen eller hur de ska gå till väga om kontakterna med förskolechef och rektor inte leder till önskat resultat. De vänder sig då direkt till Skolinspektionen utan att först ha kontaktat huvudmannen, vilket lagstiftaren inte anser är ett rimligt hushållande med samhällets resurser.

Ett klagomål bör alltså först anmälas till kommunen för att kommunen ska få en möjlighet att rätta till den eventuella bristen. Om kommunens utredning inte leder till önskat resultat kan klagomålet anmälas till Skolinspektionen.

 

Du kan läsa mer om rättigheter och ansvar i förskolan och skolan via Skolverkets sida Elev eller förälderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2018-07-12