Hjälp till att minska spridningen av större rovmärla!

Större rovmärla är en invasiv art av märlkräfta som hittades i Vättern i samband med miljöövervakning 2023. Nu behöver vi hjälpas åt och förhindra att den sprider sig till nya vatten.

Större rovmärla kan bli upp till tre centimeter lång. Den har kraftiga käkar och tre konliknande utväxter på stjärten. Större rovmärla äter i princip allt den kommer över, inklusive andra märlkräftor.

Arten trivs bäst på hårda bottnar i strandkanten, ned till en meters djup. Den kan till exempel finnas i hamnar och vid badplatser, men också i öppet vatten. Större rovmärla sprids till nya vattendrag via båtar, fiskeredskap, vattenleksaker och dykutrustning. Arten rubbar balansen i vattnets ekosystem och påverkar andra djur och växter negativ.

Så förhindrar vi spridningen

  • Töm ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
  • Torka utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.
  • Rengörbåtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Hur bekämpas större rovmärla?

Idag finns det inget effektivt sätt att bekämpa större rovmärla på. Därför handlar det framföra allt om att minimera att arten sprider sig ytterligare.

Rapportera in

Rapportera in om du ser större rovmärla till artfakta.se eller kontakta Länsstyrelsen.