Skolan 2

Karta över Skolan 2

Bakgrund

Fastigheten Skolan 2 i centrala Askersund är en mycket attraktiv plats för bostadsbyggande. Närheten till stadens centrum och resecentrum, Sjöängen med skola år 6-9, bibliotek och stort kulturutbud, strandparken vid Vättern samt många andra funktioner gör läget unikt.

I områdets norra del finns en nyreoverad idrottshall och det så kallade Kanslihuset, byggt i början av 1900-talet. Idrottshallen med tillhörande utomhusytor kommer att vara kvar i kommunens drift och ägo medan olika scenarion kan ses för Kanslihuset. Ett av dessa kan vara att det tas med i markanvisningsavtalet för att säljas och omvandlas till bostäder.

Innan den nybyggda Sjöängen byggdes fanns ortens höstadieskola på fastigheten. Skolan är nu riven, vilket öppnar för detaljplanering och bostadsbyggande.

Förutsättningar

Inledande arbeten med ny detaljplan är påbörjat och kommunen arbetar just nu för att teckna avtal med en intressent för markanvisning och byggnation av bostäder. Den som väljs ut för detta kommer att vara delaktig i utformningen av detaljplanen. Till höger, under rubriken "Dokument", finns en första skiss som visar de nuvarande tankarna kring detaljplanen.

När detaljplanen  har vunnit laga kraft kommer kommunen att stycka av de aktuella byggrätterna inför försäljning och byggnation. Gator byggs och driftas av kommunen.

Vi bedömer att cirka 20-30 bostäder kan byggas i området. Dessa kan upplåtas som äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt, alternativt en kombination av dessa.

Fortsatt process

Under försommaren 2019 har kommunen annonserat och fått flera intresseanmälningar från företag som under hösten ges möjligheten att presentera en idé om utvecklingen av området. Sista dag för intresseanmälan var 2019-07-02 och kommunen kommer nu att gå vidare i urvalsprocessen för att i slutänden teckna avtal med någon av intressenterna. Därefter vidtar fortsatt arbete med detaljplanen.

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2019-07-04