Ny-, till- och ombyggnad
av Närlundaskolan

Närlundaskolan skiss

Under mars 2021 inleds arbetet med den nya När­lundaskolan på allvar. En ny byggväg kommer att skapas och en tillfällig matsal ska ställas upp längs Vretgatan.

Arbetet med att skapa en byggväg på parkeringen med infart från Rådmansgatan startar måndag 8/3. Vägen kommer när projektet är färdigt vara en del av parkeringen, men under byggtiden kommer den vara inhägnad och avsedd för byggtrafik.

Parkeringsytan kommer under byggtiden vara avse­värt mindre. Arbetet innebär också en hel del stör­ningar ftersom en del sprängningsarbete ska utföras.

Från mitten av vecka 10 till och med vecka 14 kom­mer parkeringen att vara helt avstängd på grund av sprängningsarbetet. Enda trafiken som tillåts under den perioden är skolskjutsar.

De som har bilar, båtkärra och husvagn på den del av parkeringen som ligger närmast Torsten Karls­sons väg behöver flytta undan dessa innan måndag 8/3.

En provisorisk matsal av moduler kommer att ställas upp på basket- och fotbollsplanerna som ligger parallellt med Vretgatan. Leverans av modulerna beräknas ske från den 11 mars.

Vretgatan kommer vara avstängd de dagar modulerna levereras. Arbetet beräknas ta tre arbetsdagar. Skyltar kommer att sättas upp. Den tillfälliga placeringen av matsalen innebär ökad trafik på Skyttegatan och Skrinnargatan, eftersom maten levereras med trans­port från Sjöängen.

Närlundahallen kommer vara stängd för renovering under perioden 6/4 -31/10. Rivning av den befintliga matsalen inleds 6/4.
Läs mer

I inledningsskedet av bygget måste flera ledningar göras om. Bland annat måste en fjärrvärmeledning där det nya huset ska byggas flyttas. Dessutom mås­te nya ledningar dras för vatten och avlopp. Ledningsarbetena runt den planerade nya byggnaden och på parkeringen pågår med vissa störningar, dels på grund av tjälen, dels på grund oförutsedda mäng­der berg i marken.

För mer information, se nyhetsbrev och pressmeddelanden i spalten till höger.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-03-04