Kommunens planarbete

Sydnärkes byggförvaltning arbetar med planeringsfrågor på uppdrag av Askersund, Lekeberg och Laxå kommuner.

Fysisk planering påverkar oss på många olika sätt. Bland annat genom samhället vi bor i, parken vi promenerar i och tillgängligheten till service.

Planeringen kan ses som en överenskommelse mellan samhället och enskilda individer om det bästa sättet att använda mark och vatten, nu och i framtiden.

Olika intressen

Vid planläggning av områden framträder olika intressen - ibland motstridiga och samråd i ett tidigt skede är en viktig del av processen. Det kan gälla andra myndigheter, berörda markägare, boende och andra berörda.

God planering

Planering kräver långsiktiga mål och en god hushållning av resurser. Många olika intressen ska vägas samman och hänsyn ska tas till miljö, kulturella, ekonomiska och sociala frågor. Kommunen har huvudansvaret för avvägningen mellan olika intressen. Kommunen ska se till att planläggningen medverkar till en ändamålsenlig samhällsstruktur.

Man ska också verka för att bebyggelse, anläggningar, grönområden och kommunikationsleder får en estetiskt tilltalande utformning.

Du kan läsa mer om kommunens planarbete på Sydnärkes byggförvaltnings hemsida.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-06-14