VA Tisarbaden

Informationen på denna hemsida är i huvudsak riktad till fastighetsägare i Tisarbaden i Askersunds kommun.

Askersunds kommun har byggt ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Åsbro till Tisarbaden. I Tisarbaden har ett distributionsnät byggts ut och det är nu möjligt att ansluta fastigheterna i Tisarbaden till distributionsnätet.

Nedan följer instruktioner till fastighetsägarna hur det skall gå till att ansluta sin fastighet till vatten och avloppsledningarna.

1. Anläggningsavgift
Samtliga fastighetsägare, som ansökt om anslutning till de kommunala VA-ledningarna, har fått ett beslut hemskickat. I det beslutet framgår anläggningsavgiftens storlek. Anläggningsavgiften skall vara betald innan anslutning till ledningarna sker.
En månad innan fastighetsägaren planerar att utföra anslutningen skall Askersunds kommun kontaktas så att fakturan kan skickas ut.

För erhållande av faktura, kontakta:
Askersunds kommun, Anne-Charlotte Wallin, 0583-820 44
anne-charlotte.wallin@askersund.se

2. Villapumpstationer, hämtning och montering:
Villapumpstationer till respektive fastighet kan antingen hämtas av fastighetsägaren eller av fastighetsägaren anlitad entreprenör. Förrådet av villapumpstationer är placerat på Impregneringen i Åsbro. Fastighetsägaren anlägger själv och på egen bekostnad villapumpstationen på sin fastighet. Montering av villapumpstationen sker av kommunens personal varefter driftsättning sker av leverantören (Xylem).
Villapumpstationer utlämnas av Askersunds kommuns Va-tekniker.
Vänligen kontakta vår VA-tekniker cirka 1 vecka innan utlämningen.

För frågor om villapumpstationer och utlämning kontakta:
Askersunds kommun, Reinhold Gunnarsson 072- 531 49 00.
Ingen utlämning av villapumpstationer kommer att ske under vecka 25 - 33.

3. Anslutning av fastighetsägarens ledningar till de kommunala ledningarna       (i tomtgräns) för dricksvatten och avloppsvatten och driftsättning av villapumpstationen
Innan inkoppling av fastighetsägarens ledningar sker mot de kommunala ledningarna skall det anmälas till Askersunds kommun (se nedan). Personal från kommunen ska kontrollera inkopplingen och öppna servisventilerna. Fastighetsägare får inte öppna servisventilerna till de kommunala ledningarna.

För anmälan om inkoppling och driftsättning av villapumpstationen kontakta:
Askersunds kommun, Reinhold Gunnarsson 072-531 49 00.

4. Installation av vattenmätare
Normalt skall varje fastighet ha en vattenmätare. Kravet på vattenmätare kan efter särskild överenskommelse med kommunen undantas. Istället för att betala brukaravgift för den uppmätta volymen sätts istället en schablonförbrukning (för fritidsboende 70 kbm) som brukaravgiften beräknas utifrån.
Permanentboenden skall alltid ha en vattenmätare.
Vattenmätaren monteras av kommunens personal.
Vattenmätaren monteras i en fast förankrad mätarkonsol och ska förses med avstängningsventiler på båda sidor. Fastighetsägaren ansvarar och bekostar montage av mätarkonsol.

För installation av vattenmätare kontakta:
Askersunds kommun, Anne-Charlotte Wallin, 0583-820 44
anne-charlotte.wallin@askersund.se

För undantag från kravet på vattenmätare kontakta:
Askersunds kommun, Susanne Jarl, 0583-810 44
susanne.jarl@askersund.se


Asfaltering av Tisarbadsvägen
Asfalteringsarbeten kommer att samordnas med vägföreningen och sker först när ledningsarbeten i Hallbergs kommun inte längre behöver använda Tisarbadsvägen inom Askersunds kommun. Planen är att asfaltering sker våren 2021. Syftet med att göra asfalteringen i ett senare skede är att den nya asfalten inte skall köras sönder av entreprenadmaskiner och tunga transporter. Arbetet utförs i samråd med vägföreningen.

Denna sida uppdaterades senast 2021-05-25.


Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2022-05-11