Medborgarförslag

Hand som fyller i blankett med penna

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna förslag direkt till kommunfullmäktige. Det kan vara förslag på att ändra något, att skapa något nytt eller ta bort något. Hur ett medborgarförslag ska hanteras är reglerat i kommunallagen och därför kräver ett medborgarförslag en speciell politisk process. Det kan därför ta lång tid att få svar på ett medborgarförslag.

Alla som är folkbokförda i Askersund kan lämna in ett medborgarförslag, oavsett ålder. Även utländska invånare som ännu inte har fått kommunal rösträtt får lämna in medborgarförslag.

Medborgarförslag är ett förslag om att förändra någon verksamhet inom kommunens ansvarsområde. Det kan till exempel handla om förskola, omsorg för äldre eller personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, demokratifrågor eller vissa typer av upprustningar eller skötsel av parkmiljö.

Däremot får ett medborgarförslag inte avse myndighetsutövning mot enskild och inte heller sådana frågor som inte ryms inom den kommunala kompetensen. Kommunen är till exempel inte de som bestämmer om kollektivtrafiken, om vilka butiker som ska öppna i kommunen eller i de frågor Trafikverket hanterar, exempelvis planering och underhåll av riksväg 50. 

Tänk på att ett medborgarförslag kan ta lång tid att handlägga. Är det en snabbare åtgärd du är ute efter, använd dig istället av felanmälan eller e-tjänsten för synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du är även välkommen att ta kontakt med kommunens förtroendevalda politiker. Varje politiker har en kommunal e-postadress enligt modellen förnamn.efternamn@askersund.se

Om du vill ta del av inkomna medborgarförslag kan du klicka på följande länk Inkomna medborgarförslag.

Hur ett medborgarförslag hanteras

Ett medborgarförslag som kommer in till kommunen tas upp på ett av de kommande kommunfullmäktigesammanträdena. Kommunfullmäktige sammanträder sju gånger per år. Kommunfullmäktige beslutar vilken nämnd som ska utreda förslaget och om nämnden även ska fatta beslut i ärendet. Den som har lämnat ett medborgarförslag bör om möjligt erbjudas tillfälle att yttra sig under beredningen.

Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att förslaget kan besvaras inom ett år från det att det tagits upp i fullmäktige. Anledningen till att det kan dröja så länge är att medborgarförslaget måste behandlas i flera olika organ inom kommunen för att säkerställa den demokratiska processen.

Kommunfullmäktiges beslut gäller endast hur medborgarförslaget ska besvaras och inte hur eller om förslaget faktiskt ska genomföras.

Hur ett medborgarförslag ska vara utformat

Ett medborgarförslag kan inte lämnas in anonymt, det måste innehålla namn och adress. Kommunens behandling av dina personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen. Läs mer om hur denna behandling sker på www.askersund.se/kommun-och-politik/dataskyddsforordningen.html#.WwK5jFJvmUk Länk till annan webbplats.

Medborgarförslaget måste vara inlämnat via kommunens e-tjänst eller via post med en signatur i original från förslagsställaren.

Rubriken måste innehålla ordet ”Medborgarförslag”.

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Länk till e-tjänsten finns i spalten till höger.

Medborgarförslag blir en allmän handling

När ett medborgarförslag inkommer till kommunen så blir det en allmän handling. En allmän handling får vem som helst komma och läsa hos kommunen.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2022-12-02