Kungörelse kommunfullmäktige 2018-03-26

Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder på Sjöängen (restaurangen) måndagen den 26 mars kl 19.00 för behandling av följande ärenden:

* Val av protokolljusterare

* Godkännande av dagordning

* Inkomna revisionsrapporter

BESLUTSÄRENDEN

Investeringsäskande till renovering av köken på Lunnagården och Hammars skola 17KS260

Regler för omfördelning av budgetmedel mellan tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 18KS26

Tilläggsäskande till investeringsbudget för nybyggnation av soprum och caport till Västra Strandparken 17KS256

Ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Askersund, Kv. Sundsbron 16KS205

INKOMNA MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag gällande cykelbana mellan Laxå och Askersund 18KS65

VALÄRENDEN

Entledigande och fyllnadsval avseende uppdragen som ledamot och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 18KS31

Fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden 18KS31

Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag i styrelsen för Askersunds Kommunfastigheter AB 18KS31

Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag i styrelsen för Askersunds Industrifastigheter AB 18KS31

Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag i styrelsen för Askersundsbostäder AB 18KS31

STÅENDE ÄRENDEN

Revisorerna informerar

Nämndrapporter

Meddelanden

Inger Trodell Dahl, kommunfullmäktiges ordförande

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2018-03-23