Gemensamma nämnder

Vy över Askersund

Askersunds kommun har sex gemensamma nämnder med andra kommuner. Ledamöter utses av de respektive kommunernas kommunfullmäktige.

Sydnärkes miljönämnd

Sydnärkes miljönämnd ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågorna i Askersund, Laxå och Lekeberg. Nämnden har en förvaltning som arbetar på uppdrag av miljönämnden och som ansvarar för att de lagar som rör miljö, hälsa och livsmedel efterlevs i kommunerna samt bedriva tillsyn enligt gällande lagstiftning. Värdkommun för miljönämnden är Laxå.

Taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå, Degerfors, Kumla, Vingåker och Lekeberg. Nämnden ansvarar för debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna samt hanterar inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift och omprövning av avgiftsbeslut. Värdkommun för taxe- och avgiftsnämnden är Hallsberg.

Sydnärkes lönenämnd

Lönesystemsnämnden är en gemensam nämnd i Askersund, Kumla, Laxå, Hallsberg, Ljusnarsberg och Lekeberg som hanterar frågor kring det gemensamma lönesystemet. Värdkommun för lönesystemsnämnden är Kumla.

Sydnärkes byggnämnd

Sydnärkes byggnämnd ansvarar för bygg- och planfrågor i Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner. Den gemensamma nämnden ska ansvarar för de tre kommunernas uppgifter inom plan och byggväsendet med undantag för översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner som hanteras av respektive kommunstyrelse. Värdkommun för Sydnärkes byggnämnd är Askersund.

Sydnärkes IT-nämnd

Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner bildade den 1 april 2014 en gemensam IT-nämnd med tillhörande IT-förvaltning. Värdkommun är Lekebergs kommun.

Sydnärkes överförmyndarnämnd

I Sydnärkes överförmyndarnämnd ingår fem kommuner. Dessa är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Överförmyndarverksamhetens område är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller tillvarata sina intressen. Detta görs genom förmyndare, gode män och förvaltare som överförmyndaren utövar tillsyn över. Värdkommun för överförmyndarnämnden är Kumla.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2020-09-16