Askersunds kommun sjua i landet i öppen jämförelse av företagsklimat

Tummar upp

Askersunds kommun hamnar på sjunde plats i Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelse Företagsklimat 2016. Nöjd Kundindex (NKI) för Askersunds kommun har ökat från 73 i förra mätningen till 80 när det gäller hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning.

Den öppna jämförelsen i Företagsklimat 2016 bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016. Företagarna har svarat på frågor om bland annat bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i ärenden som gäller brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Alla NKI-värden på 80 och högre betraktas som mycket höga enligt SKL:s skala och för Askersunds del är det framförallt bemötande (85) och tillgänglighet, rättssäkerhet och kompetens (80) som utmärker sig positivt, men inom samtliga serviceområden har kommunen NKI 74 eller bättre.

– NKI 80 är en väldigt bra siffra i den här undersökningen. En starkt bidragande orsak till att vi ligger så bra till är det samarbete som långsiktigt bedrivs inom Business Region Örebro (BRO) när det gäller nätverk av handläggare inom respektive områden som lär av varandra, säger Henrik Olofsson, utvecklingschef i Askersunds kommun.

Mätningen och jämförelsen görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg. Undersökningen mäter kvaliteten i kommunernas myndighetsutövning och service mot företag i 139 kommuner. Alla kommuner i Business Region Örebro deltar i undersökningen.

– I den undersökningen här får vi en färsk bild av den verkliga service företagarna upplever att de har fått i kontakten med oss. Det är ett jättebra resultat som speglar vår höga ambitionsnivå, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor, ett samarbete mellan 11 av länets 12 kommuner.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-04-25