Askersunds kommun deltar i
nationell jämställdhetssatsning

Askersunds kommun är en av tolv kommuner i landet som valts ut att delta i projektet Modellkommuner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I projektet Modellkommuner utvecklar kommunerna sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking.

– Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service oavsett kön och att kommunens resurser fördelas jämställt. Den här satsningen hjälper oss att få in ett jämställdhetsperspektiv i det ordinarie arbetet och det höjer kvaliteten i verksamheten, säger Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Askersunds kommun.

Deltagarna i satsningen ska samarbeta i grupper om två eller tre under 2019. Sju kommuner som tidigare deltagit i satsningen deltar som mentorer för att stötta arbetet och bidrar med konkreta exempel från sina egna verksamheter.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg från varje kommun. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker utbyter erfarenheter med andra politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som den här processen ger de olika nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger Marie Trollvik, som leder satsningen från SKL.

Satsningen på Modellkommuner finansieras genom en överenskommelse mellan SKL och regeringen om stärkt stöd till jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-11-26