Ny möjlighet för föreningar att
söka statsbidrag för höjd säkerhet

Sedan 1 oktober 2018 finns en ny möjlighet för organisationer i civilsamhället att söka statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Statsbidraget kan beviljas när en organisations verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Förutom statsstödsberättigade trossamfund kan även ideella föreningar och stiftelser beviljas stöd under förutsättning att vissa angivna villkor är uppfyllda.

Det är myndigheten Kammarkollegiet som har fått uppdraget att ansvara för att pröva ansökningarna och fördela statsbidraget.

Läs mer om det nya statsbidraget på Kammarkollegiets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-11-29