Undersökning om Ung livsstil presenterades i Askersund

Ulf Blomdahl

God upplevd trygghet, men låg fysisk aktivitet. Det är några av resultaten av den enkätundersökning som genomfördes bland högstadieelever i Askersunds kommun vårterminen 2019. Den 19 september presenterade Ung livsstils forskningsledare Ulf Blomdahl resultatet av undersökningen för tjänstepersoner, politiker och representanter för andra samhällsfunktioner.

Askersunds kommun har för första gången, och som första kommun i Örebro län, deltagit i forskningsprojektet Ung livsstil, vars studier täcker ett mycket brett område – allt från läsvanor, fysisk aktivitet, skolsituation och inflytande, till hälsa, trygghet, livets mening och livschanser – utifrån bland annat kön, socioekonomisk bakgrund, svensk respektive utländsk bakgrund, och geografiska områden.

Enkäten i Askersund har genomförts som en totalundersökning i årskurs 7 till 9. Svarsfrekvensen blev 83 procent, vilket ger ett mycket gott underlag för kommunens arbete och politiska prioriteringar.

– Många kommuner, däribland Askersund, har haft bristande uppföljning av verksamheten på fritidsområdet. Tidigare resultat inom Ung livsstil visar på att barns och ungas deltagande i fritidsaktiviteter inte är jämställt eller jämlikt. Syftet med enkäten i Askersund är att undersöka lokala förhållanden, säger Staffan Korsgren (L), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

Resultaten i Askersund tyder på att kommunen upplevs som en trygg plats, men även att det finns utmaningar, bland annat inom hälsoområdet.

– Killgruppen sticker ut i Askersund! Deltagandet i idrottsförening är mycket lågt i jämförelse med andra kommuner. Samtidigt är det en ovanligt stor andel av pojkarna som efterlyser satsningar på motorsport och det i en utsträckning vi aldrig tidigare sett, säger Ulf Blomdahl, sociolog och forskningsledare för Ung livsstil.

– Just vad ungdomarna själva önskar för satsningar är intressant, inte minst utifrån barnkonventionen, och störst stöd totalt får badplatser utomhus följt av simhall. Vi har också sett att läsvanorna är problematiska i Askersund, både bland pojkar och flickor, man läser i väldigt liten utsträckning på fritiden. Intresset för kultur är också mycket lågt vid en jämförelse, säger Ulf Blomdahl.

Nu väntar fortsatt analys av resultatet och kunskapsspridning i och utanför kommunorganisationen.

– Kommunen kommer nu att arbeta vidare med resultaten för att öka jämlikheten och jämställdheten i barn- och ungdomsverksamheten. Resultaten är ju även intressanta för idrottsföreningar och andra som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, eftersom jämlikhet och jämställdhet är en fråga som berör oss alla, säger Staffan Korsgren.

Mer om Ung livsstil

Ung livsstil är ett fristående forsknings- och utvärderingsprojekt som sedan 1984 samarbetar med ett antal kommuner i landet. Svarsfrekvensen är mellan 70–90 procent, vilket i dagsläget gör studien till en av Europas största över barns och ungdomars livsstil. För mer information, besök www.unglivsstil.org Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-09-20