Fällning av riskabla träd

Gammalt träd

Under vintern och våren kommer trädfällning att utföras i flera av kommunens tätorter. De träd som fälls har bedömts som riskabla av olika anledningar. Fällning utförs av kommunens enhet för fritid och rekreation.

Träd har många viktiga funktioner i våra tätorter. I Askersunds kommun finns en grönstrukturplan som ska säkerställa att träd inte fälls av fel anledning samt att alla fällda träd ska ersättas av nya. Bedömningen av vilka träd som ska fällas har utgått dels från den trädinventering som påbörjades under sommaren 2019 (denna utfördes av en certifierad arborist och trädkonsult), dels av personal från fritid och rekreation i samråd med kommunekolog. Vissa av träden är sjuka eller skadade på ett sätt som gör dem biologiskt värdefulla. Av samma anledning utgör de en risk i exempelvis parkmiljöer, där säkerhet måste prioriteras högt.

Som kompromiss kommer en del träd att lämnas som högstubbar. Dessa bidrar till biologisk mångfald utan att utgöra samma risk som ett fullstort, murknande träd skulle göra. Andra träd kan komma att lämnas som liggande död ved, antingen i anslutning till sin växtplats, eller flyttas till naturområden.

Några av träden som bedömts vara i dåligt skick utgör en del av en allé. För dessa kommer dispens från det generella biotopskyddet att sökas innan eventuell fällning kan ske. Alla träd kommer att ersättas av nya, antingen i anslutning till sin växtplats eller på annat håll i tätorten

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-02-25