Beslut om finansiering av åtgärder på bryggan till Borgmästareholmen 26/4

Borgmästareholmsbryggan

Under vintern har flertalet y-bommar som är placerade på främst östra sidan av Borgmästareholmsbryggan skadats när bommarnas flytelement brutits loss av rörelser mot isen. På grund av detta kommer de som förhyr plats på västra sidan av bron inte heller få förtöja sina båtar eftersom det medför att belastningen på bryggan blir för stor och mer skador på bryggan kan uppstå.

Kommunens kultur- och tekniknämnd har nu lagt ett tilläggsäskande på 600 000 kronor för att åtgärda bristerna. Beslut om detta kommer att tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april. Inga åtgärder kan vidtas innan kommunfullmäktige beslutat om nämnden får de begärda pengarna.

Innan beslut om vilka vidare åtgärder som ska vidtas ska dessutom bryggans betongkonstruktion kontrolleras så att den håller. Tidigare har sprickor bildats i bryggan.

Målet är att åtgärda de trasiga y-bommarna på ett långsiktigt hållbart sätt till bästa möjliga pris, oavsett om det handlar om att laga befintliga bommar eller att byta till nya.

Om kommunfullmäktige beslutar om att bevilja nämnden de äskade pengarna kan problemet med bommarna i bästa fall vara åtgärdat i mitten av juni.

Båtägare som har båtplats vid Borgmästareholmsbryggan behöver inte betala någon hyra för den tid som bryggan inte är tillgänglig.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-04-21