Delvis stängning av kommunens förskolor under perioden 3-10 februari

Tvättar händerna

Askersunds kommuns förskolor har i likhet med samhället i stort under en tid haft stor frånvaro av personal på grund av covid-19. Nu råder ett kritiskt läge som medfört så stor påverkan på personaltätheten på kommunens förskolor att huvudmannen bedömer att det inte går att bedriva verksamheten fullt ut, därför måste vi delvis stänga förskolorna.

Följande grupper omfattas av stängningen:

• Barn som har avgiftsfri allmän förskola
• Barn vars vårdnadshavare är hemma på grund av arbetslöshet (arbetslösa ska inte tacka nej till arbete utan har då möjlighet att lämna sitt barn på förskolan)
• Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga
• Barn till vårdnadshavare som uppbär havandeskapspenning
• Barn till vårdnadshavare som uppbär pension

Undantag kommer att göras för de barn som har sådana behov av särskilt stöd att vistelsen på förskolan är av stor vikt för barnets fysiska och psykiska välmående samt för de barn som har avgiftsfri allmän förskola och vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Undantagen beslutas i samråd med förskolans personal och förskolans rektor.

Avgiftslättnad

Det kommer vara möjligt att i efterhand ansöka om minskning av barnomsorgsavgiften för dem som berörs av stängningen. Mer information om hur detta anmäls meddelas inom kort.

Vi förstår att beslutet kan leda till stor påverkan för dem som omfattas. Bedömningen är dock att verksamheterna inte kan hållas helt öppna i rådande situation. Detta beslut tas för att undvika en mer omfattande stängning.

En vädjan riktas även till de som inte omfattas av ovan nämna placeringsformer i förskolan. Om ni har möjlighet att ordna omsorg för ert barn på annat vis än att lämna det på förskolan, gör gärna det under den aktuella perioden.

Beslutet om delvis stängning av förskolorna är fattat av ordföranden i barn- och utbildningsnämnden.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-02-03