Arkeologisk utredning krävs vid
planerad ny badplats i Åmmeberg

Bild på sjö

Länsstyrelsen har beviljat strandskyddsdispens för anläggning av ny kommunal badplats vid Åmmelången. Villkoret för dispensen är dock att en arkeologisk utredning genomförs på platsen. Den kommer att genomföras under våren 2023, vilket innebär att en ny badplats inte kommer att kunna stå färdig till badsäsongen i år.

Kommunen har ansökt om vattenverksamhet och strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen för den planerade badplatsen i Alsnäs vid Åmmelången, detta efter att en kompletterande provtagning genomförts på platsen sommaren 2022.

– Länsstyrelsen har beviljat vår ansökan om strandskyddsdispens, med förbehållet att det krävs en arkeologisk utredning för att klargöra om fornlämningar finns. Den arkeologiska utredningen bekostas av Länsstyrelsen, men utredningen kan först ske när snön smält och tjälen gått ur marken. Det här innebär tyvärr att badplatsen inte kommer att kunna stå klar inför badsäsongen 2023 som vi hoppats, säger Stefan Alander, avdelningschef för gata/park på Askersunds kommun.

Om fornlämningar påträffas vid pågående markarbeten ska arbetena omedelbart avbrytas och Länsstyrelsens kulturmiljöhandläggare kontaktas.

– Nu kan vi bara avvakta resultatet av den arkeologiska utredningen. Innan vi vet vad den visar kan vi inte ge några besked om och i så fall när badplatsen kan bli verklighet på den här platsen. Det är väldigt tråkigt att vi inte kan erbjuda en färdig badplats till sommaren i Åmmeberg, men vi är helt beroende av att vi får de tillstånd och beslut som krävs, säger Daniel Eriksson, förvaltningschef kultur, evenemang och fritid.

Sommaren 2022 genomfördes den kompletterande provtagningen på platsen. Utifrån den har Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro gjort en miljömedicinsk bedömning som visar att platsen kan användas som badplats under förutsättning att nytt sandmaterial tillförs vid vattenlinjen och att övrig badplats är gräsbeväxt.

Den kompletterande provtagningen gjordes efter att en medborgardialog genomförts hösten 2021, där förslaget att placera badplatsen vid Alsnäs mottogs positivt av de som deltog.

Läs mer om bakgrunden till behovet av ny badplats i Åmmeberg

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2023-01-23