Mål och resultat

Torgparken i Askersund

Förord från Årsredovisningen för år 2019

2019 har precis som alla andra år varit händelserikt. Nytt politiskt styre har inneburit nya styrande politiker och nya rutiner. Ny är också kommundirektören som tillträdde i augusti. Den 31 december uppgick befolkningstalet till 11 377, en ökning med 64 personer. Det föddes 120 barn under året, så många har inte fötts i kommunen sedan 2005. En annan mycket glädjande sak är att sjukfrånvaron bland kommunanställda har minskat under året till 5,9 %.

2019 har till stor del präglats av ekonomi. Vi har under flera år tillbaka haft bra intäkter från t ex Migrationsverket och försäkringsåterbetalningar som inneburit att vi inte till fullo har behövt skattefinansiera våra verksamheter. Under 2019 prognostiserar SKR en konjunkturnedgång vilket innebar att våra förväntade skatteintäkter för de kommande åren minskade kraftigt. Därtill så står vi inför stora behov av investeringar vilket kommer kräva sin del av den kommunala budgeten.

Ett viktigt beslut som fattades under året var investeringsbeslutet för Närlundaskolan. Skolan har sedan lång tid tillbaka varit för liten och i januari startade arbetet med att kunna bygga ut. Vi har arbetat vidare med att utveckla platsen där gamla Sjöängsskolan låg, kvarteret Skolan 2. Intresset för att bo och bygga i Askersund har varit stort och efterfrågan av bostäder för familjer är stort. Det bådar gott för framtiden. En fråga som inte har varit lika rolig men som har tagit mycket energi är bron till Borgmästarholmen. 2019 avslutades med att entreprenören gick i konkurs och det blev klart att våra skattebetalare kommer få stå för hela kostnaden när bron inom några år kommer att behöva bytas ut.

Askersunds kommun hade för 2019 en underfinansierad budget, att vi sedan höll budgeten är klen tröst när vi vet att den inte var ekonomiskt hållbar från början. Förutsättningarna i slutet av förra mandatperioden gjorde att det inte gick att arbeta fram ett budgetförslag i balans.

I slutet av 2019 dök corona-viruset upp i Kina, ingen av oss kunde förutse vilken påverkan det skulle ha på den dagliga verksamheten och samhället i stort. Hur covid-19 kommer att påverka vår ekonomi och verksamhet på kort och längre sikt är svåröverblickbart. Krisen har dock visat att vi har god krisberedskap och en organisation som har fungerat väl under extraordinära omständigheter. Det sätter ljuset på betydelsen av det arbete som varje dag görs av personalen i våra kärnverksamheter och som vi behöver tala mer om framöver! Det är därför vi är här.

Caroline Dieker (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-10-05