Översikts- och detaljplaner

Kartbild över Askersunds kommun

Sydnärkes byggförvaltning arbetar med planeringsfrågor på uppdrag av Askersund, Lekeberg och Laxå kommuner.

Det är kommunstyrelsen i respektive kommun som ansvarar för den fysiska planeringen. Efter beslut i respektive kommun görs en beställning om planläggninghos den gemensamma byggförvaltningen.

Kommunen ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan där de övergripande planeringsfrågorna och de allmänna intressena finns behandlade. Översiktsplanen ska utgöra underlag för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser.

Planerna reglerar förändring av markanvändning och bebyggelse. I befintliga bebyggelseområden reglerar de bevarande och förutsättningar för ändring. Detaljplanen ger en byggrätt och kan också utgöra grund för inlösen i vissa fall.

Områden berörs på olika sätt vilket gör att restriktioner uppkommer ifall man antingen vill bygga nytt, till eller om. Exempel på sådana områden är Drumlinområdet i Lekebergs kommun. Där krävs alltid en dialog med länsstyrelsen, oavsett om åtgärden är bygglovspliktig eller inte. Ett annat område är runt Örebro flygplats, där restriktioner finns med hänsyn till buller och hinderfrihet.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-09-13