Säkerhet och kris

Vattendroppe

Kommunen har alltid ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större inträffad olycka, samhällsstörning eller katastrof. Kommunen ska kunna leda och organisera sina verksamheter även vid en krissituation och för det finns en krisorganisation.  

Krisledningsgrupp

I Askersunds kommun finns en krisledningsgrupp som består av chefer, tjänstemän och andra nyckelpersoner. Om en kris inträffar bildas en stab utifrån denna grupp. Staben har till uppgift att leda det operativa arbetet i kommunen. Kommunchefen har staben till sin hjälp för att kunna fatta beslut. Staben samverkar med olika aktörer som till exempel polis, räddningstjänst, länsstyrelsen och andra myndigheter.

Beslut om att krisledningsstaben ska aktiveras kan tas av:

  • kommunchef
  • kommunchefens ersättare
  • utnämnda stabschefer
  • säkerhetssamordnare

Krisledningsnämnd

När krisen kräver snabbare prioriteringar och beslut än vad den normala organisationen kan hantera kan krisledningsnämnden träda i kraft. Vid en extraordinär händelse är tid ofta en bristvara och det är på grund av detta som möjligheten till att aktivera en krisledningsnämnd finns.

Krislednings­nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till krisens art och omfattning. 

Beslut om att krisledningsnämnden ska träda i funktion kan tas av:

  • Krisledningsnämndens ordförande
  • Vice ordförande i krisledningsnämnden, när ordföranden har förhinder

 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-02-14