Insikt, mätning av vår service till företag

Penna som markerar ett kryss

Varje år genomför Sveriges kommuner och Landsting, SKL, en enkätundersökning där företagare som har haft myndighetsärenden hos kommuner får svara på frågor om bland annat servicenivån.

Alla företagare som har haft ärenden inom brandskydd, alkoholtillstånd, miljö, bygglov eller markupplåtselser får enkäten och svarsfrekvensen brukar vara hög. Resultatet presenteras som NKI-värden (det vedertagna begreppet "Nöjd kund-index"). Askersunds kommun placerar sig på NKI 76, vilket är ett bra resultat som har förbättras något sedan den senaste mätningen. Betygsskalan går från 0-100. SKL betraktar under NKI 62 som ett lågt betyg, 62-69 som godkänt och NKI 70 eller mer som ett högt betyg.

Arbetet för att ytterligare förbättra servicen till företag vid myndighetsutövning sker genom partnerskapet Business Region Örebro. Där lär vi av varandra och ger handläggare och politiker möjligheten att utveckla, förbättra och förenkla. Målet är enkla och begripliga rutiner med ordning och reda.

Hämta hela undersökningen och resultaten under "Dokument".

NKI-enkäten – din åsikt är viktig!

Du som företagare kan ge uttryck för hur du upplever vår kommunservice i samband med olika ärenden som du haft med kommunen genom NKI-enkäten. Du kommer bli kontaktad via mail eller telefon av en undersökningskonsult. Områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

För oss är dina synpunkter viktiga som vi kan utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare. Enkäten sammanställas även nationellt för att kunna jämföra resultatet mellan olika kommuners företagsklimat och service.

Utifrån GDPR* är all data som lagras i SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

* Från och med den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att gälla (GDPR). Den kommer då att ersätta Personuppgiftslagen (PUL).

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/ Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2020-09-17