Näringslivsprogram 2020-2023

Människor som gör tummen upp

Näringslivsprogrammet är ett kommunalt styrdokument och som antogs av Kommunfullmäktige 15 juni 2020 och gäller för Askersunds kommun som helhet. Det innebär att Askersunds kommun ansvarar för innehållet och åtgärderna som presenteras i näringslivsprogrammet.

Bakgrund & syfte

Syftet med näringslivsprogrammet är att beskriva och tydliggöra de mål vi har med näringslivsarbetet i Askersunds kommun.

Näringslivsarbetet bygger på samverkan mellan kommunen och näringslivet inom ramen för näringslivsrådet samt inom Business Region Örebro. Näringslivsprogrammet har arbetats fram i samarbete med näringslivet, företagarorganisationerna, näringslivsrådet, tjänstemän samt politiker.

Näringslivsfrågorna är en integrerad del av kommunens arbete och uppdrag och ska beröra och omfattas av samtliga kommunens förvaltningar och bolag. Alla näringsidkare ska kunna tillgodogöra sig de kommunala verksamheterna utan hinder och utan att behöva vänta oskäligt länge på att få hjälp. Vi ska ha ett fokus på tillgänglighet.

Även social hållbarhet är en viktig grundsten i näringslivsarbetet då alla ska erbjudas stöd och hjälp för att nå en egen sysselsättning och försörjning. Att skapa goda förutsättningar för arbete och sysselsättning är en angelägenhet som berör oss alla och främjar kommunens utveckling och välstånd.

Mål

För att vi ska ha en god utveckling krävs ett gott samarbete mellan näringsliv och kommun där vi alla har olika roller och ansvarsområden. Näringslivsprogrammets syfte är att tydliggöra rollfördelning, fokusområden och uppsatta mål för näringslivsarbetet.

Vision för näringslivsarbetet: ”Det ska vara attraktivt, enkelt och hållbart att starta, utveckla och driva företag i Askersunds kommun.

Mål med näringslivsarbetet: ”Kommunen ska arbeta aktivt tillsammans med det lokala näringslivet samt andra myndigheter och organisationer i syfte att underlätta och möjliggöra en god utveckling av näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen.

Fokusområden

Fokusområden för kommande programperiod är företagsklimat, kommunikation och kompetensförsörjning.

 

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2020-09-17