Kommunala pensionärsrådet

Två personer som håller varandra i handen

Det kommunala pensionärsrådet består av företrädare från pensionärsorganisationerna och kommunens socialnämnd. Rådet har tolv ledamöter, varav tio utses av pensionärsorganisationerna och två av socialnämnden. De pensionärsorganisationer som är företrädda i rådet skall vara öppna för alla pensionärer, vara riksomfattande och ha en verksamhet inriktad på att tillvarata pensionärernas intressen. Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Hur ofta träffas det kommunala pensionärsrådet?

Rådet har fem sammanträden per år. Rådet kan inrätta ett extra sammanträde för att behandla en viss fråga om ordförande anser det vara nödvändigt eller om minst en tredjedel av pensionärsorganisationernas representanter begär det.

Kommunala pensionärsrådets uppgifter

Till rådets uppgifter hör att vara remissinstans i ärenden som rör pensionärernas ekonomiska situation, sociala trygghet med omvårdnad och de miljömässiga förhållanden som skapar tillgänglighet och säkerhet i samhället. Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendenas handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Mer information om det kommunala pensionärsrådet och dess uppgifter finns i pensionärsrådets reglemente, se länk.

Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2020-05-18