Boendestöd

Stöd i den egna bostaden kallas ofta boendestöd och beviljas som ett bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning och den syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

Insatsen boendestöd syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Insatsen är ett stöd i den dagliga livsföringen, riktat till särskilda målgrupper som till exempel personer med funktionsnedsättning. Boendestöd kan även omfatta aktiviteter utanför boendet och genomförs ofta tillsammans med boendestödjare. Arbetet bygger på en fungerande relation och kontinuitet mellan den enskilde och boendestödjaren.

Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och vara delaktig i vardagssysslorna. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. En boendestödjare kan också stödja den enskilde vid kontakter med myndigheter och vid behov följa med personen på aktiviteter. Boendestöd passar den som klarar större delen av vardagen själv och har ett behov av stöd. Stödet är anpassat efter individuella förmågor hos den enskilde.

Exempel på stöd är:

  • Hushållssysslor och att ta hand om hemmet
  • Sköta hälsa och personlig vård
  • Använda transportmedel som buss, färdtjänst eller liknande
  • Ta med till fritids- och kultureveneman
  • Ta med till utbildning eller sysselsättning
  • Få hjälp med att bli en del av eller bibehålla sociala nätverk
  • Genomföra dagliga rutiner
  • Planera den enskildes ekonomi
  • Hjälp att bryta isolering

Det går även att få stöd genom trygghetssamtal eller tillsynsbesök samt påminnelser vid egenvård, såsom ögondroppar och medicinutdelning.

Vem kan beviljas boendestöd?

Du kan beviljas boendestöd om du är mellan 18-65 år och bor i eget boende, har en psykisk funktionsnedsättning som pågått en längre tid eller en intellektuell funktionsnedsättning och/eller diagnos som tillhör autismspektrumtillståndet.

Ansökan

Du gör en ansökan om boendestöd hos kommunens handläggare. Kontaktuppgifter finns i fliken bredvid. Vid beviljad insats tar boendestödjare kontakt med dig för att presentera sig och gå igenom stödet. En genomförandeplan upprättas i kontakten med dig och utformas utifrån dina personliga mål med insatsen. Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras, vem som gör vad samt när och hur.

Sekretess/tystnadsplikt

All personal har tystadsplikt. Om personalen behöver prata med en anhörig måste du godkänna detta först. Har du lämnat samtycke till att bryta tystnadsplikten kan du när som helst återkalla samtycket.

Avgift

Insatsen boendestöd är kostnadsfri.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19