Daglig verksamhet

Daglig verksamhet i Askersund syftar till att deltagarna ska få ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden genom praktik och lönebidragsanställning. Personliga styrkor och intressen ligger till grund för att hitta de aktiviteter som passar.

Aktiviteterna som erbjuds på daglig verksamhet ska vara meningsfulla, hålla en hög kvalitet och utveckla dem som är på daglig verksamhet till att bli självständig och utveckla sina förmågor.

Aktiviteter ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, social gemenskap och en meningsfull tillvaro. Verksamheten ska också erbjuda nya aktiviteter som ger nya erfarenheter och som kan stärka deltagarnas självförtroende och få dem att växa som personer. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och är anpassat efter deltagarnas behov och förmågor.

Vem kan få daglig verksamhet?

Om du är i yrkesverksam ålder, har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete, och inte studerar kan du beviljas stöd i form av daglig verksamhet. Du ska tillhöra personkrets 1 eller 2 enligt lagen om stöd och service (LSS) för att vara berättigad till insatsen. Du måste vara minst 18 år gammal och rätten till daglig verksamhet upphör vid 67 års ålder. Personer som har personlig assistans eller assistansersättning kan också bli beviljade daglig verksamhet. Vid daglig verksamhet gäller inte ett anställningsförhållande vilket innebär att semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar inte gäller.

Ansökan

Du ansöker om insatsen hos LSS-handläggare, som behandlar din ansökan och kallar dig till ett enskilt möte. Till ansökan ska bifogas hälsointyg, läkarutlåtande eller andra intyg som kan vara relevanta för att kunna bedöma tillhörigheten av personkrets.

När du fått ditt beslut om daglig verksamhet

När du har fått ett beslut om daglig verksamhet ska en genomförandeplan upprättas. Ttillsammans med personalen sätter du upp individuella mål, hur målen ska uppnås samt vilket stöd som behövs. Genomförandeplanen följs upp regelbundet och ändras efter behov och önskemål. En noggrann och individuellt anpassad inskolning kommer också att ske. Vid deltagande kan en habiliteringsersättning utgå för att den enskilde deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift, räknas inte som inkomst och är skattefri. Att delta i daglig verksamhet innebär också att du själv betalar för resor, lunch och mellanmål.

På daglig verksamhet i Askersund finns bland annat följande verksamheter och aktiviteter:

  • Återbruket Bumerangen
  • Kioskvagn
  • Kiosk vid öppen verksamhet för äldre
  • Träning
  • Skaparverkstad
  • Utomhusarbete
  • Kulturaktiviteter​
  • Rengöring av hjälpmedel, samarbete med arbetsterapeuter
  • Matlagning

Dessa verksamheter kommer att presenteras mer utförligt när du som enskild träffar ansvarig enhetschef.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-09-01