Rådet för funktionshinderfrågor

Person som sitter i rullstol

Rådet för funktionshinderfrågor består av företrädare från handikapporganisationerna, de kommunala nämnderna, landstinget och försäkringskassan. Rådet har fjorton ledamöter, varav sex utses av handikapporganisationerna, två av socialnämnden och en från vardera nämnd, försäkringskassan och landstinget. Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Hur ofta träffas rådet för funktionshinderfrågor?

Rådet har fem sammanträden per år. Rådet kan inrätta ett extra sammanträde för att behandla en viss fråga om minst tre av handikapporganisationernas representanter begär det.

Rådet för funktionshinderfrågors uppgifter

Till rådets uppgifter hör att vara remissinstans i frågor angående fysisk planering, boende och samhällets service i övrigt till handikappade. Rådet ska även hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och följa förändringar i efterfrågan samt initiera och aktivt verka för att information ges till personer med funktionsnedsättning och andra målgrupper.

Mer information om rådet för funktionshinderfrågor och dess uppgifter finns i rådets reglemente, se länk.

Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2022-09-01