Korttidstillsyn enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte klarar sig själva före eller efter skoldagen, under skollov eller andra ledigheter.

Avsikten med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning, främja social gemenskap, ge psykisk och fysisk stimulans samt möjliggöra för barnets anhöriga att få avlastning eller chans till återhämtning. Insatsen är flexibel och ska utformas efter den enskildes behov samt i samråd med barnet och de anhöriga. Behovet av tillsyn ska också beaktas. Det är särskilt viktigt att inhämta barnets önskemål.

Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att erbjuda alla skolbarn plats på fritidshem till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Barn och unga med funktionsvariationer kan behöva tillsyn efter skoldagens slut även när de blir äldre. Så länge de går i grundskola eller gymnasieskola finns därför möjlighet att få insatsen korttidstillsyn enligt LSS:

Vem kan få korttidstillsyn?

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till insats för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. För att bedöma om den enskilde omfattas av någon personkrets behövs underlag som kan styrka diagnoser och hälsotillstånd.

Så här ansöker du

En ansökan kan göras hos LSS-handläggare, muntligt eller skriftligt via telefonsamtal, ansökningsblankett eller mejl. När en ansökan görsär det viktigt att läkarintyg, läkarutlåtande eller annat relevant hälsointyg skickas in till handläggaren. Handläggaren kommer att ta emot din ansökan, hantera den och ta ett beslut, antingen om beviljad insats eller avslag. Vid beviljad insats kommer ett uppdrag att skickas till ansvarig enhet för utförande.

Avgift

Du som förälder eller vårdnadshavare betalar en avgift enligt kommunens gällande taxa för måltider när barnet är på korttidstillsyn.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19