Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor någon annan stans än i sitt eget hem under kortare eller längre tid.

Syftet med korttidsvistelse är att den enskilde ska kunna byta miljö, få möjlighet till rekreation och personlig utveckling samt att anhöriga ska ges möjlighet till avlastning och avkoppling. Insatsen kan även syfta till att vara en del av en frigörelseprocess mellan barn och förälder eller som förberedelse för den som ska flytta hemifrån. En annan form av korttidsvistelse kan vara läger eller kolonivistelse. I insatsen ingår omvårdnad.

Insatsen kan ses som ett led till ökad självständighet för barn och ungdomar och ska kunna erbjudas regelbundet, men även som en lösning vid akuta behov.

Vem kan beviljas korttidsvistelse?

Om den enskilde tillhör någon av personkretsarna inom ramen för lagen om stöd och service (LSS) och det föreligger ett behov av insatsen kan den enskilde beviljas insatsen.

Ansökan

Den enskilde, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan göra en ansökan hos LSS-handläggare, som behandlar ansökan. Handläggaren kommer därefter att kalla den enskilde till ett möte. Vid ansökan ska läkarintyg, läkarutlåtande eller andra intyg som kan vara relevanta för bedömning av personkretstillhörighet bifogas.

När den enskilde har fått beslut om korttidsvistelse

Korttidsvistelse utförs vanligtvis på korttidsboendet Blåklockan i centrala Askersund. Insatsen kan också utföras på andra sätt om behovet föreligger. Det upprättas också en genomförandeplan tillsammans med den enskilde för att anpassa vistelsen utifrån personens situation och förmåga.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-09-01