Flyktingmottagning

Askersunds kommun tecknar en överenskommelse att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande med Länsstyrelsen. För 2021 ska Askersunds kommun ta emot 17 nyanlända

Kommunen ansvarar för undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning och för barn i skola, förskola och barnomsorg. Kommunen får statsbidrag för detta. När det gäller ekonomi och sysselsättning är det framförallt Arbetsförmedlingen som har en stor roll. En peson som har fått uppehållstillstånd har rätt att bo och beroende på typen av uppehållstillstånd även arbeta i Sverige, personen är folkbokförd och omfattas av vårt lands rättigheter och skyldigheter.

Arbetsförmedlingen har den samordnande rollen för flyktingarnas etablering på arbetsmarksnaden. Ansvaret innebär att hjälpa den nyanlände med praktik, utbildning och jobb enligt en individuell plan som till en början består av SFI-studier. Den nyanlände får ett beslut om att delta i etableringsprogrammet och söker ekonomiska ersättningar för programstudier genom månatlig aktivitetsrapport till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, s.k etableringsersättning under den första tiden i Sverige. Etableringsprogrammet pågår som längst i två år och om den nyanlände behöver vidare kontakt med Arbetsförmedlingen kan det beslutas om andra programstudier eller arbetssökande insatser. Flyktingstatus, kommunens ansvar, upphör efter de två år som den nyanlände ingår i etableringsinsatsen.


Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2023-02-27