Särskild förordnad vårdnadshavare

Är du intresserad av uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare?

När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskild förordnad vårdnadshavare utses till barnet.

Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas (oftast i den kommun där barnet har blivit folkbokförd) som ska agera för att få till stånd ett förordnande av särskild vårdnadshavare. Socialnämnden är skyldig att göra en framställning eller ansökan till tingsrätten om vårdnad eller förmyndarskap för en underårig.

Om barnet fyller 18 år inom ett halvår kan god man i undantagsfall kvarstå tills barnet blivit myndigt.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om barnets föräldrar är avlidna eller är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet är vanligtvis också förmyndare. Denne har ansvaret för att barnet får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behovet av omsorg och trygghet.

En socialnämnd kan inte frånsäga sig sitt ansvar att framställa, eller väcka talan till tingsrätten, om särskilt förordnad vårdnadshavare t ex på grund av svårigheter att hitta lämpliga personer för uppdraget.

För mer information kontakta handläggare, se kontaktuppgifter till höger i menyn.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2022-07-19