Skymmande växtlighet

Ymnigt buskage längs väg

I Plan- och bygglagen regleras det hur häckar och träd ska klippas för att få god sikt vid korsningar och utfarter.

Det är fastighetsägaren eller markägarens ansvar att klippa träd och buskar enligt reglerna. Om man inte följer detta i vår kommun, är det Sydnärkes byggnämnd som kan besluta om sanktioner.

Tänk på hur viktig bra sikt är för trafiksäkerheten. En olycka kan lätt hända i ett villaområde med lekande barn, där sikten är skymd. 

Även skötseln av gatan försvåras av nedhängande grenar och övrig skymmande växtlighet.

Välklippt häck

Om du har hörntomt

intill en gång- och cykelväg eller gata, se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Häck och träd längs gata

Om du har tomt intill gata

se till att dina buskar och träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana inte är ett hinder eller fara för trafikanterna.

Den fria höjd som krävs är:

- Gångbana minst 2,5 m
- Cykelväg minst 3,2 m
- Körbana minst 4,6 m

En fastighetsägare är också skyldig att beskära träd och buskar på sin tomt så att inte vägmärken och skyltar skyms eller ljuset från gatubelysning hindras.   

Behöver du råd, kontakta oss gärna eller läs mer på dokument från Sydnärkebygg,
se uppgifter till höger på sidan.                                                       

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2022-03-10