Lånekort och låneregler

Du som ansöker om lånekort via vår webb måste besöka biblioteket för att få ditt lånekort aktiverat. Kom ihåg att ta med legitimation eller ifylld lånekortsblankett.

Lånekort

Du som skaffar ett lånekort ingår ett avtal med biblioteket och förbinder dig att följa och hålla dig uppdaterad om bibliotekets låneregler.

Det är gratis att få ett lånekort. Du måste visa upp legitimation för att få ett lånekort. Vårdnadshavare måste skriva under en blankett för barn mellan 6 och 18 år.  Blanketten finns att skriva ut under rubriken "Dokument" eller att hämta på biblioteket. Barn under 6 år lånar på vårdnadshavares kort.

Lånekortet är personligt och ska inte användas av någon annan. Du ansvarar för allt som lånas på ditt lånekort. Adress- och namnändringar ska meddelas till biblioteket omgående.

Om du förlorar ditt lånekort ska du meddela detta till biblioteket, som då spärrar kortet så att det inte kan missbrukas.

Pinkod

För att kunna låna i automaterna samt kunna låna om, reservera, m.m. via vår biblioteks­katalog på internet behöver du en pinkod. En pinkod behövs också om du vill låna e-böcker och e-ljudböcker.

Lånetid

Lånetiden är normalt 28 dagar. Vid kö kan lånetiden ändras till 14 dagar.
För tidskrifter, film och sällskapsspel är lånetiden alltid 14 dagar.

Du måste vara 18 år för att låna film.

Återlämning

Sista återlämningsdag anges på kvittot som du får när du lånar. Du kan lämna tillbaka på alla folkbibliotek i Örebro län (gäller inte fjärrlån).

Omlån

Du kan låna om en bok eller tidskrift om den inte är reserverad av någon annan. Lånetiden kan förlängas max. 5 gånger.

Reservationer

Du kan ställa dig i kö på en bok eller tidskrift som är utlånad genom att reservera den. Du får ett brev eller ett e-postmeddelande när den finns att hämta. Det är gratis att reservera.

Inköpsförslag

Du som har ett lånekort är välkommen att lämna inköpsförslag till biblioteket. Om boken köps in så reserveras den alltid till dig. Om den inte köps in, kan vi i de flesta fall fjärrlåna in boken till dig. Vi tar inte emot inköpsförslag under sommaren.

Fjärrlån

Fjärrlån innebär att vi lånar in en bok till dig från ett annat bibliotek.

Avgifter för fjärrlån:
Inom Sverige: Gratis
Från folkbibliotek i Norden: Gratis
Från övriga internationella bibliotek: 80 kr.
Kopia av tidnings-/tidskriftsartikel från universitets- och forskningsbibliotek: 80 kr.

Du får ha max. 5 fjärrlåneärenden samtidigt. För fjärrlån gäller det andra bibliotekets regler för lånetid och omlån. Studenter ska i första hand vända sig till sitt högskole-/universitetsbibliotek för kurslitteratur.

Förseningsavgifter

Om du inte lämnar tillbaka ditt lån i tid tas en förseningsavgift ut på 25 kr per utskickad påminnelse (gäller ej barn). Om du inte lämnar tillbaka lånet efter 3 påminnelser blir du ersättnings­skyldig.

Var aktsam om det som du lånar!

Ersättningsavgifter

Borttappad eller skadad media ersätts i första hand med inköpspris, i andra hand enligt våra schablonpriser för olika typer av media, se nedan. Föräldrar är ersättningsskyldiga för barn under 18 år.

  • Skönlitteratur 150 kr
  • Facklitteratur 250 kr
  • Skön-och facklitteratur för barn 100 kr
  • Ljudböcker 225 kr
  • Ljudböcker för barn 150 kr
  • CD-skiva 150 kr
  • Film 500 kr
  • Tidskrift 50 kr
  • Språkkurs 500 kr
  • CD-romspel 250 kr

Avstängning

Om en tredje påminnelse för försenade lån skickas ut eller om du har en skuld på 125 kr eller mer, blir du avstängd från att låna. Avstängningen tas bort så snart du har lämnat tillbaka lånet eller du har betalat din skuld.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig: Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, låntagar-id, lånekortsnummer, låntagar­kategori.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera kontaktuppgifter, lån och avgifter för användare av kommunens bibliotek. Du måste lämna personuppgifter samt uppvisa legitimation för att ingå avtal om lånekort hos oss.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras enligt bibliotekslagen samt att avtal för lånekort ska kunna fullgöras. Dina uppgifter kommer att sparas i 3 år efter att du senast använde bibliotekets tjänster.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ekonomiavdelningen vid eventuell fakturering samt leverantör av bibliotekets datasystem. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: ken.siewers@askersund.se
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Lånehistorik sparas endast för den är i behov av särskild service från biblioteket. Uppgifter om dina lån och beställningar omfattas av sekretess enligt 40 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen.

För övriga tjänster som tillhandahålls av biblioteket, se användarvillkoren för respektive tjänst.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-09-01