Bidrag till samlingslokaler

Här kan du läsa vilka regler som gäller för bidrag till föreningar som äger eller disponerar en allmän samlingslokal.

Mer information finns i dokumentet Bidrag och stöd till civilsamhället i Askersunds kommun

En pensionärsförening kan söka bidrag om man är registrerad samt uppfyller kraven för en pensionärsförening.

4.12 Bidrag samlingslokaler
Kan söka: Förening som äger eller disponerar en allmän samlingslokal

Sista ansökningsdag: 30 april.

Regler: Det övergripande målet med stödet till samlingslokaler ska vara att bibehålla och utveckla naturliga mötesplatser i kommunen. Med allmänna samlingslokaler avses lokaler som ägs eller disponeras av ideella föreningar, och är öppna och tillgängliga för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturella verksamhet, fritidsaktivitet, förströelse eller annan liknande verksamhet.
Lokalen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Det ska finnas ett varaktigt behov av lokalen på orten och att den har, eller förväntas få, en allsidig användning. En förutsättning är att föreningslivets och kommuninvånarnas behov av lokaler inte kan tillgodoses i andra närliggande lokaler.
Undantagna från bidrag är enligt dessa bestämmelser riksorganisationer, läns- eller
distriktsorganisationer, föräldraföreningar, villaföreningar, hyresgästföreningar samt föreningar vars uppgift är att tillvarata yrkesmässiga, fackliga, ekonomiska eller övriga intressen kopplat till anställning.
Stöd fördelas mellan föreningarna inom fastställd ram. Föreningarnas ansökan om stöd ska ligga till grund för fördelningen. Ansökan om bidrag till samlingslokal görs av föreningens huvudstyrelse på fastställt formulär. De uppgifter som ligger till grund för föreningens ansökan ska bevaras av föreningen i minst fem år.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2023-03-06