Nytt förslag på badplats vid Åmmelången

Vättern och himlen

Kultur- och tekniknämnden beslutade i april 2021 om att anlägga ny badplats i Åmmeberg på fastigheten Alsnäs 1:35 vid sjön Åmmelången. Detta under förutsättning att erforderliga beslut och tillstånd fås, samt att uppgörelser med fastighetsägare kommit till stånd. Badplatsen kan om det sker vara på plats innan Midsommar 2022.

Under hösten 2021 genomförde Askersunds kommun en medborgardialog på den föreslagna platsen för nya badplatsen i Åmmeberg. Drygt 30 personer deltog. Utifrån det att platsen upplevdes fungera för de boende i Åmmeberg har kommunen beställt kompletterande prover. Provsvaren analyseras nu av Samhällsbyggnads miljöavdelning.

För att säkert kunna avfärda risk för markföroreningar kommer konsulten Structor analysera mark och sediment på badplatsen. Redan genomförda fältanalyser ger en indikation på låga halter metaller men för att kunna möta eventuella frågor och oro behöver labbanalyser göras.

Provtagningsplan och analys av resultat görs i dialog med Yrkes- och miljömedicin på USÖ. Prover kan tas först efter att tjälen gått ur marken våren 2022.

Förslag till ritning över den nya badplatsen finns i spalten till höger.

Bakgrund Åmmebergs badplats

Sommaren 2018 utfördes säkerhetsåtgärder vid Åmmebergs badplats vid Vättern. Den gamla stranden täcktes över och ersattes med gräsmatta och strandskoning. Syftet var att minimera risken för allmänheten att komma i direktkontakt med vasksanden på platsen. Sedan dess har badplatsen varit stängd och det har avråtts från bad där.

Åmmebergs badplats ligger på en gammal avstjälpningsplats för vasksand, som är en restprodukt från gruvdrift. Det var under våren 2017 som Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro (AMM) presenterade en riskbedömning som visar att det finns tydliga risker med att vistas i sanden.

Framförallt beror det på höga halter av ämnena bly, arsenik och kadmium.

Askersunds kommuns ambition var att det på sikt skulle gå att bada på platsen igen och flera förslag har tagits fram för att åter kunna möjliggöra bad. En dialog har förts mellan kommunen och Zinkgruvan Mining om de olika alternativen men parterna har nu gemensamt kommit fram till att föroreningarna är för omfattande för att bad på den gamla badplatsen ska kunna rekommenderas. Länsstyrelsen bedöms inte heller ge sitt tillstånd att åter öppna badplatsen.

Parallellt med arbetet att åter försöka möjliggöra bad vid den gamla badplatsen vid Vättern har undersökningar gjorts för att försöka hitta ett alternativ vid Åmmelången.

Kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 18 februari att inte anlägga en badplats på Kolarängen vid Åmmelången. Istället fick kommunens tekniska förvaltning uppdraget att titta på alternativa platser som kan passa som badplats vid Åmmelången (se textens inledning).

Kontakt:
Staffan Korsgren, ordförande kultur- och tekniknämnden, 070-556 07 57

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2022-03-02