Arkeologisk utredning krävs vid
planerad ny badplats i Åmmeberg

Vättern och himlen

Länsstyrelsen har beviljat strandskyddsdispens för anläggning av ny kommunal badplats vid Åmmelången. Villkoret för dispensen är dock att en arkeologisk utredning genomförs på platsen. Den kommer att genomföras under våren 2023, vilket innebär att en ny badplats inte kommer att kunna stå färdig till badsäsongen i år.

Kommunen har ansökt om vattenverksamhet och strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen för den planerade badplatsen i Alsnäs vid Åmmelången, detta efter att en kompletterande provtagning genomförts på platsen sommaren 2022.

– Länsstyrelsen har beviljat vår ansökan om strandskyddsdispens, med förbehållet att det krävs en arkeologisk utredning för att klargöra om fornlämningar finns. Den arkeologiska utredningen bekostas av Länsstyrelsen, men utredningen kan först ske när snön smält och tjälen gått ur marken. Det här innebär tyvärr att badplatsen inte kommer att kunna stå klar inför badsäsongen 2023 som vi hoppats, säger Stefan Alander, avdelningschef för gata/park på Askersunds kommun.

Om fornlämningar påträffas vid pågående markarbeten ska arbetena omedelbart avbrytas och Länsstyrelsens kulturmiljöhandläggare kontaktas.

– Nu kan vi bara avvakta resultatet av den arkeologiska utredningen. Innan vi vet vad den visar kan vi inte ge några besked om och i så fall när badplatsen kan bli verklighet på den här platsen. Det är väldigt tråkigt att vi inte kan erbjuda en färdig badplats till sommaren i Åmmeberg, men vi är helt beroende av att vi får de tillstånd och beslut som krävs, säger Daniel Eriksson, förvaltningschef kultur, evenemang och fritid.

Sommaren 2022 genomfördes den kompletterande provtagningen på platsen. Utifrån den har Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro gjort en miljömedicinsk bedömning som visar att platsen kan användas som badplats under förutsättning att nytt sandmaterial tillförs vid vattenlinjen och att övrig badplats är gräsbeväxt.

Den kompletterande provtagningen gjordes efter att en medborgardialog genomförts hösten 2021, där förslaget att placera badplatsen vid Alsnäs mottogs positivt av de som deltog.

Kultur- och tekniknämnden beslutade i april 2021 om att anlägga ny badplats i Åmmeberg på fastigheten Alsnäs 1:35 vid sjön Åmmelången. Detta under förutsättning att erforderliga beslut och tillstånd fås, samt att uppgörelser med fastighetsägare kommit till stånd.

Utöver anläggningen av själva badplatsen ska även en ny gång- och cykelväg byggas, som ska underlätta för åmmebergarna att ta sig dit på ett säkert sätt utan att behöva använda bilvägen.

Förslag till ritning över den nya badplatsen finns i spalten till höger.

Bakgrund Åmmebergs badplats

Sommaren 2018 utfördes säkerhetsåtgärder vid Åmmebergs badplats vid Vättern. Den gamla stranden täcktes över och ersattes med gräsmatta och strandskoning. Syftet var att minimera risken för allmänheten att komma i direktkontakt med vasksanden på platsen. Sedan dess har badplatsen varit stängd och det har avråtts från bad där.

Åmmebergs badplats låg på en gammal avstjälpningsplats för vasksand, som är en restprodukt från gruvdrift. Det var under våren 2017 som Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro (AMM) presenterade en riskbedömning som visar att det finns tydliga risker med att vistas i sanden.

Framförallt beror det på höga halter av ämnena bly, arsenik och kadmium.

Askersunds kommuns ambition var att det på sikt skulle gå att bada på platsen igen och flera förslag har tagits fram för att åter kunna möjliggöra bad. En dialog har förts mellan kommunen och Zinkgruvan Mining om de olika alternativen men parterna har nu gemensamt kommit fram till att föroreningarna är för omfattande för att bad på den gamla badplatsen ska kunna rekommenderas. Länsstyrelsen bedöms inte heller ge sitt tillstånd att åter öppna badplatsen.

Kontakt:

Stefan Alander, avdelningschef gata/park, 0583-810 51

Daniel Eriksson, förvaltningschef kultur, evenemang och fritid, 0583-811 71

Joakim Blückert (M), ordförande kultur- och tekniknämnden 070-530 09 92

Sidansvarig: Maria Zetterqvist |

Uppdaterad: 2023-01-23