Förskole- och skolutredning

Utredning av grundskolans organisation 2020

Under våren 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen haft i uppdrag från nämnden att utreda ett antal alternativ till skolorganisation i Askersunds kommun.

Under extrainsatt nämnd 17 juni 2020 beslutade nämnden att utredningsunderlaget är tillräckligt för att kunna fatta ett inriktningsbeslut om en hållbar skolorganisationen i kommunen.

Målet med utredningen och ett beslut om skolorganisation är att kunna säkerställa en likvärdig, och därmed lagenlig, skolgång för kommunens elever som är långsiktigt hållbart ur ett pedagogiskt, socialt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv.

Ambitionen är att nämnden den 26 augusti ska fatta ett inriktningsbeslut.

Du kan läsa förvaltningens utredning under fliken "Dokument" 

Förskole- och skolutredning 2018

Swecos slutrapport gällande förskole- och skolutredningen i Askersunds kommun finns nu publicerad under fliken "Dokument". Du kan läsa hela rapporten genom att klicka på dokumentet "Förskole- och skolutredning 2018" eller en kortare presentation genom att klicka på dokumentet "Kortare presentation förskole- och skolutredning 2018".

2017-10-18 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att företaget Sweco ska genomföra en kommunövergripande utredningen av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola med utgångspunkten att ge underlag för framtida beslut om pedagogisk kvalitetssäkring samt social och ekonomisk hållbarhet.

Utredningen kommer ske i form av en kartläggning av förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. I maj månad 2018 väntas utredningen vara klar. På det här sättet läggs en god saklig grund för framtida beslut.

För att representera kommunen kommer en styrgrupp att träffa Sweco vid ett antal tillfällen. Sweco kommer även att hålla workshops med en större grupp och här kommer vårdnadshavare, medarbetare, fackliga representanter, elevhälsopersonal, förskolechefer, rektorer och politiker att ingå. Syftet med workshopgruppen är att vid ett antal olika tillfällen under utredningens gång ge Sweco olika perspektiv på hur kommunens verksamheter kan bedrivas utifrån olika idéer beroende på profession eller synpunkter och tankar från vårdnadshavare, medarbetare, chefer, fackliga representanter, elevhälsopersonal eller politiker.

På morgonen 2017-11-20 träffade kommunens styrgrupp Sweco för genomgång av upplägget inför workshopen samma dag.

På eftermiddagen träffade representant från Sweco kommunmedlemmar för workshop nummer 1 av 3. Deltagare bestod av vårdnadshavare, medarbetare, förskolechefer, rektorer, fackliga representanter och politiker. Representanterna för förskola och skola, både chefer, medarbetare och vårdnadshavare representerade samtliga av kommunens verksamheter och verksamhetsområden.

Mötet behandlade vilka kvalitéer som kommunmedlemmarna önskade uppmärksamma i relation till förskole- och skolutredningen genom frågeställningar så som:

Vad är styrkorna med dagens organisation?

Vad vill ni ta med i en framtida organisation?

Vad ska vi sträva efter att förändra?


Även vägledande principer diskuterades med utgångspunkt i:

Önskade kvalitéer

Beredskap för förändringar

Förskolor/skolor

Den fysiska miljön

Inkludering/segregering


2017-12-11 hölls andra mötet med styrgruppen och workshop nummer 2. Mötets fokus var att sammanfatta första mötet samt att diskutera befintlig organisation och befintliga byggnader för att sedan ta fram förslag till handlingsalternativ i grupp. Detta skedde med hjälp av kartor där grupperna diskuterade var förskolor, fritidshem och skolor borde finnas i kommunen. Grupperna presenterade därefter sina förslag och diskussion skedde.

Underlag för det andra mötet var de vägledande principer som tagits fram under möte ett, befolkningsprognos över kommunen samt information om antal barn och elever i kommunens förskolor och skolor.

2018-01-15 höll Sweco den tredje och sista workshopen tillsammans med vårdnadshavare, personal, politiker, fackliga representanter, förskolechefer och rektorer.

Synpunkterna som diskuterats fram under workshop 1 och 2 hade bearbetats av Sweco och de presenterade ett scenario för workshopdeltagarna att tycka till om. Workshopen behandlade vad som ansågs positivt och negativt med större skol- och förskoleenheter på färre orter. Mer information hittar du i senaste informationsbrevet under fliken "Dokument".


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-04-06