Förebyggande arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt. Ingen ska bli kränkt, trakasserad eller diskriminerad. Förskolor och skolor måste göra allt de kan för att barn och elever inte ska utsättas för kränkningar.

I skollagens (2010:800) kapitel 6 Åtgärder mot kränkande behandling beskrivs att skolor ska arbeta mot kränkande behandling och diskriminering.

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningarna kan bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiska handlingar. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Det är absolut förbjudet för personalen i skolan att utsätta barn eller elever för kränkningar.

Behandling som är kränkande men som inte har något samband med en diskrimineringsgrund regleras inte i diskrimineringslagen utan i skollagen. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar Barn- och elevombudet den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling. Förbud mot olika sorters diskriminering behandlas istället i Diskrimineringslagen (2008:567).

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering (Diskrimineringsombudsmannen, 2020).

Om du har blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier och berättat det för någon vuxen på skolan, måste skolan agera för att ta reda på vad som hänt och förhindra att det händer igen.

Inom varje förskole- och rektorsområde ska det finnas rutiner för hur man ska förebygga kränkningar men också för hur man ska agera då sådana inträffar.

Den övergripande planen mot diskriminering och kränkande behandling finner du under fliken "Dokument".

Här Öppnas i nytt fönster. kan du läsa om vårt arbete med genus, jämställdhet och normer.

Vill du ha mer information om kränkande behandling besök exempelvis  Diskrimineringsombudsmannens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om diskriminering.  


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-09-30