Kurator

Kurator

På alla grundskolor i Askersund finns en kurator som arbetar med den sociala och psykosociala miljön på skolan. Kuratorn arbetar både med förebyggande verksamhet och med enskilda elever utifrån behov. Elever och vårdnadshavare kan ta direkt kontakt med skolans kurator för att få råd och stöd.

Kurator arbetar med förebyggande insatser, stödsamtal med enskilda elever, kartläggningar/utredningar på individ- och gruppnivå samt arbetar med olika grupper vid behov. Skolans kurator arbetar också med frågor som rör kränkningar och samverkar med andra myndigheter såsom Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och Polisen.

Kurator i skolan har tystnadsplikt gentemot övrig personal. Kurator har också, liksom alla som arbetar med barn och unga, en anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn/ungdom far illa. Kuratorerna i Askersunds kommuns grundskolor är utbildade socionomer och har kunskap om gällande lagstiftning.

Elever och vårdnadshavare kan kontakta kurator på respektive skola via telefon eller e-post.


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2023-01-20