Analys av betyg och nationella prov

I skolan gör vi bedömninga av elevernas kunskaper. Ett sätt att redovisa kunskaper är genom betyg. För att säkerställa att vår undervisning har god kvalitet och att vi har rätt fokus i undervisningen har vi i Sverige nationella prov. Dessa prov görs i åk 3,6 och 9. För dig som är intresserad av att ta del av resultaten gällande nationella prov och betyg så redovisas dessa på underliggande sidor. En sammanställning av samtliga finns att hämta under fliken "Dokument".

Gymnasiebehörighet 2018

I rapporten Gymnasiebehörighet 2018 - statistisk analys för Askersunds kommun och rikets resultat årskurs 9 presenterar Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar könsuppdelad statistik gällande gymnasiebehörighet, resultat för Askersunds kommun över tid samt en översikt av föräldrars utbildningsnivå och påverkan på elevernas resultat. Rapporten i sin helhet finner du under fliken
"Dokument".

Analys av de nationella proven för åk 3, 6 och 9 Askersunds kommun 2019

I rapporten "Sammanfattning av Nationella provens genomförande och resultat" för årskurserna 3, 6 och 9 gällande vårterminen 2019 redogör förvaltningens kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar för resultaten av de nationella proven i svenska, engelska, matematik, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen. Rapporter finner du under fliken "Dokument".

Analys av Sjöängsskolans betygsresultat åk 6 2018

I en kortare rapport presenterar kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar betygsresultaten för Sjöängsskolans årskurs 6 2018. Skolans resultat jämförs med rikets resultat. Rapporten i sin helhet finner du under fliken "Dokument".

Betygsutveckling: Askersunds kommun Årskurs 6 2015/ årskurs 9 2018

I rapporten, som du finner under fliken "Dokument" analyserar kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar betygsutvecklingen för kommunens elevgrupp årskurs 6 2015/ årskurs 9 2018. Samma grupp elever utgör urvalet där betygen mäts under högstadiets gång för att utvärdera och följa elevernas kunskapsutveckling och progression.

Analys av Askersunds kommuns (Sjöängsskolans) betygsresultat åk 9 2017/18

I rapporten "Betyg 2017/18. Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat, årskurs 9" redogör kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar för elevernas betyg i jämförelse med rikets resultat. I rapporten kan vi observera att Sjöängsskolans elever visar ett relativt likvärdigt resultat gällande betyg som i övriga riket, samt att betygsresultaten har ökat över tid. Rapporten i sin helhet finns under fliken "Dokument".

Analys av de nationella proven för åk 3,6 och 9 Askersunds kommun vt 2018

I rapporten "Sammanfattning av Nationella provens genomförande och resultat" för årskurserna 3, 6 och 9 gällande vårterminen 2018 redogör förvaltningens kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar för resultaten av de nationella proven i svenska, engelska, matematik, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen. Rapporter finner du under fliken "Dokument".

Gymnasiebehörighet 2017

I rapporten Gymnasiebehörighet 2017 - statistisk analys för Sjöängsskolans och rikets resultat årskurs 9 presenterar barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar könsuppdelad statistik gällande gymnasiebehörighet, resultat för Askersunds kommun över tid samt en översikt av föräldrars utbildningsnivå och påverkan på elevernas resultat. Rapporten i sin helhet finner du under fliken "Dokument".

Analys av de nationella proven för åk 6 och 9 på Sjöängsskolan 2017 

I rapporten Analys av Nationella prov åk 6 och 9 2017: Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat åk 6 och 9 redogör kvalitetsstrategen Anneli Jöesaar för resultaten av nationella proven 2017 för årskurs 6 och 9. Här jämförs Sjöängsskolans resultat med övriga rikets resultat för ämnena svenska, engelska och matematik. Rapporten finns likt de andra under fliken "Dokument".

Betygsutveckling: Askersunds kommun Årskurs 6 2014/ årskurs 9 2017

I rapporten, som du finner under fliken "Dokument" analyserar kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar betygsutvecklingen för kommunens elever mellan årskurs 6 till årskurs 9 under 2014-2017. Samma elever utgör urvalet där betygen mäts under högstadiets gång för att utvärdera elevernas kunskapsutveckling.

Analys av Sjöängsskolans betygsresultat åk 6 2017

I en kortare rapport presenterar kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar betygsresultaten för Sjöängsskolans årskurs 6 2017. Skolans resultat jämförs med rikets resultat. Rapporten i sin helhet finner du under fliken "Dokument".  

Analys av Sjöängsskolans betygsresultat åk 9 2016/17

I rapporten "Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat, årskurs 9" redogör kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar för elevernas betyg i jämförelse med rikets resultat. I rapporten kan vi observera att Sjöängsskolans elever visar ett relativt likvärdigt resultat gällande betyg som i övriga riket, samt att betygsresultaten har ökat över tid. Skolans flickor uppvisar fortfarande ett högre betygsmedelvärde än skolans pojkar och i årets genomlysning även i ämnet idrott och hälsa. Rapporten i sin helhet finns under fliken "Dokument". 

Analys av de nationella proven för åk 3,6 och 9 Askersunds kommun vt 2017

I rapporten "Sammanfattning av Nationella provens genomförande och resultat" för årskurserna 3, 6 och 9 gällande vårterminen 217 redogör förvaltningens kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar för resultaten av de nationella proven i svenska, engelska och matematik. Rapporter finner du under fliken "Dokument".

Analys av de nationella proven för åk 6 och 9 på Sjöängsskolan 2016 

I rapporten "Nationella prov 2016: Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat åk 6 och 9" redogör kvalitetsstrategen Anneli Jöesaar för resultaten av nationella proven 2016 för årskurs 6 och 9. Här jämförs Sjöängsskolans resultat med övriga rikets resultat för ämnena svenska, engelska och matematik. Rapporten finns likt de andra under fliken "Dokument".

Analys av Sjöängsskolans betygsresultat åk 9 2015/16

I rapporten "Betyg 2015/16: Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9, sammanställning, analys och vidare arbete" redogör kvalitetsstrategen Anneli Jöesaar för betygsresultaten för åk 9 på Sjöängsskolan under 2015/16 i jämförelse med betygsresultaten för övriga riket under denna period. Rapporten i sin helhet återfinns under fliken "Dokument".  

Analys av proven i åk 3, 6 och 9 vt 2016

I rapporten ”Sammanfattning av nationella provens genomförande och resultat VT 2016, åk 3, 6 & 9 (finnes under fliken "Dokument) beskrivs vårterminens genomförande och elevresultat gällande de nationella proven i matematik, svenska och engelska för årskurserna 3, 6 och 9.

Kortfattat så uppvisar årskurs 3 goda resultat i svenska där skönlitterära texter och faktatexter anses intressanta. De svårigheter som uppmärksammas är främst meningsbyggnad och interpunktion. I matematiken är elevernas resultat mer varierande. Talsorter är en styrka hos eleverna medan en svårighet upplevs vara arbetet med enheter.

Gällande årskurs 6 matematikkunskaper så lyckas eleverna generellt sett bra med uppgifter som rör symmetri och har mer svårigheter med uppgifter som rör de fyra räknesättet. I engelska har eleverna överlag höga resultat med en relativt jämn könsfördelning. Däremot är uppvisar pojkarna högre resultat i det muntliga delprovet. I svenska har flickorna högre betyg än pojkarna och samtliga elever uppvisar högre resultat på den muntliga delen i jämförelse med läsförståelse och den skriftliga provdelen.

I svenska uppvisar eleverna i årskurs 9 en jämn fördelning av betygen A-E i delproven ”Tala” och ”Skriva” medan delprovet ”Läsförståelse” var svårare för eleverna. Gällande matematiken lyckas eleverna bäst med uppgifter på E-nivå; procent, diagram och talföljder. De svåraste matematikuppgifterna visar sig vara medelvärde, median, typvärde, bråk och geometri. Gällande engelskan har flickorna högre resultat än pojkarna och överlag är de vanligaste betygen i engelska D, C och B.

Analys av proven i åk 6 och 9 ht 2015

Under höstterminen 2015 genomförde åk 6 och 9 nationella ämnesprov i svenska, engelska och matematik. Analysen av resultaten visar att årskurs 6 ligger något under rikets medelvärde i ämnet engelska. Skolans elever uppvisar inga större skillnader i resultaten för pojkar och flickor. Även i svenska och matematik ligger skolans elever något under rikets elever i medelvärde och resultat. I matematik uppvisar flickorna aningen högre medelvärde än pojkarna och i svenska når flickorna högre resultat än pojkarna.

Gällande resultaten av de nationella proven i årskurs 9 finner vi att skolans elever ligger under rikets värde. Flickorna har högre resultat än pojkarna i samtliga delprov förutom delprovet som mäter skriftlig förmåga. I matematik ligger skolan under rikets värde och uppvisar en tydlig skillnad till flickornas fördel. I ämnet svenska ligger skolans elever ganska långt under rikets värde och flickorna uppvisar mycket högre resultat än pojkarna. 

Analys av proven i åk 3, 6 och 9 vt 2015

Gällande provresultaten i svenska, matematik och engelska uppvisar eleverna i kommunen, både i årskurs 3 och 6, genomgående bra resultat men kunskaper inom områden som inkluderar faktatexter behövs dock vidareutvecklas. Provresultaten för årskurs 9 uppvisar en högre andel elever som ej nått målen än i de tidigare årskurserna med en avsaknad av betygsresultat på den högsta nivån för både årskurs 6 och 9.

I matematik är elevernas resultat för årskurs 3 genomgående bra. Samtliga betygssteg finns representerade för både årskurs 6 och 9, även på den högsta nivån, trots ett lågt resultat för årskurs 9.

Det kan konstateras att eleverna i Askersunds kommun uppvisar bäst resultat i engelska. Årskurs 6 behöver däremot utveckla sitt skrivande och årskurs 9 uppvisar aningen lägre resultat i engelska än vad som ses i årskurs 6.

Vid jämföresle mellan flickor och pojkar i Askersunds kommun uppmärksammar lärarna tydligt att pojkar i högre grad än flickor hamnar på de lägra betygsstegen.

Analys av proven i åk 6 och 9 vt 2014

Det är 6-28,4 % som inte når kunskapskraven i årskurs 6 i de ämnen som de nationella proven ges. En jämförelse mellan pojkar och flickor visar att pojkarna hamnar på de lägre betygsstegen i högre grad än flickorna. I årskurs 9 är det 0 - 18,6 % elever som inte når kunskapskraven. Det finns med andra ord variationer mellan ämnena avseende antalet elever som inte når upp till kunskapskraven. Hos personalen på Sjöängsskolan framkommer flera förslag på konkreta utvecklingsområden som kan påverka elevernas kunskapsutvecklingen positivt. Personalens medvetenhet tyder på mod och engagemang med mål att uppnå ökad uppfyllelse för eleverna mot givna kunskapskrav.


Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2019-07-22